Every Representation is an Interpretation: A Hermeneutic Approach to Information Architecture Cover Image

Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji
Every Representation is an Interpretation: A Hermeneutic Approach to Information Architecture

Author(s): Marcin Roszkowski
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Digital Hermeneutics; Hermeneutics. Human-Computer Interaction; Information Architecture; Information Organization

Summary/Abstract: Cel/Teza: Celem artykułu jest próba charakterystyki architektury informacji (AI) z punktu widzenia możliwości zastosowania hermeneutyki jako teorii, która może wyznaczać pewne ramy interpre­tacyjne dla tego obszaru badawczego oraz dać jego podstawy epistemologiczne i metodologiczne. Punktem wyjścia do rozważań jest teza L. Rosenfelda, P. Morville’a i J. Arango o roli rozumienia i interpretacji w projektowaniu architektury informacji. Koncepcja/Metody: W warstwie metodologicznej artykuł opiera się na interpretacji modelu ar­chitektury informacji autorstwa L. Rosenfelda, P. Morville’a i J. Arango z punktu widzenia założeń hermeneutyki H. G. Gadamera oraz cyfrowej hermeneutyki R. Capurro. Wyniki i wnioski: Zastosowanie podejścia hermeneutycznego zarówno do projektowania jak i badania architektury informacji wyznacza określoną postawę poznawczą, w której przyjmuje się założenie o kulturowych i kontekstualnych determinantach organizacji wiedzy oraz wprowadza się koncepcję przed-sądów, które tworzą horyzont rozumienia użytkowników informacji. W takim ujęciu AI wiąże się z projektowaniem pewnej oferty znaczeniowej, której środkiem ekspresji są systemy organizacyjne, etykietowania, nawigacji i wyszukiwania. Proces rozumienia tej oferty polega na hermeneutycznej koncepcji fuzji otwartego horyzontu rozumienia użytkownika i zamkniętego i zaprojektowanego horyzontu systemu informacyjnego. Proces rozumienia zachodzi w trakcie specyficznego rodzaju konwersacji użytkownika z systemem, którego ramy wyznacza model interakcji. Oryginalność/Wartość poznawcza: Postawy poznawcze charakterystyczne dla hermeneutyki i fe­nomenologii hermeneutycznej widoczne są w dyskursie w ramach architektury informacji. Mają one charakter raczej heurystyk, nie zaś spójnej refleksji teoretycznej. Zaproponowany zarys hermeneu­tycznej koncepcji architektury informacji może stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad teorią AI, szczególnie w kontekście prób uczynienia z niej dyscypliny akademickiej.

  • Issue Year: 57/2019
  • Issue No: 2 (114)
  • Page Range: 61-79
  • Page Count: 19
  • Language: Polish