Parental attitudes of mothers and fathers serving a prison sentence Cover Image

Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności
Parental attitudes of mothers and fathers serving a prison sentence

Author(s): Zdzisław Bartkowicz, AGNIESZKA WRÓBEL-CHMIEL
Subject(s): Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: postawy rodzicielskie skazanych; przemoc w rodzinie; skazani za przemoc w rodzinie; pedagogizacja skazanych

Summary/Abstract: W artykule dokonano analizy postaw rodzicielskich matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Porównano postawy 50 kobiet i 50 mężczyzn, będących rodzicami małoletnich dzieci do 18 roku życia, którzy wychowywali je przed osadzeniem i utrzymują z nimi systematyczny kontakt również w trakcie pobytu w zakładzie karnym. W Kwestionariuszu Postaw Rodzicielskich M. Plopy skazani ojcowie osiągnęli wyniki na poziomie wysokim w podskali wymagania, natomiast wyniki niskie w zakresie postawy autonomii i ochraniania. Z kolei skazane matki wykazują wyraźną tendencję do przyjmowania względem dzieci postawy nadmiernie ochraniającej i niekonsekwentnej. Nasilenie poszczególnych postaw rodzicielskich zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa. Sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie w porównaniu z pozostałymi rodzicami w istotnie mniejszym stopniu akceptują swoje dzieci oraz są wobec nich istotnie bardziej wymagający. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że respondenci niewłaściwie pełnią role rodzicielskie, co prawdopodobnie zaburza wzajemne relacje w ich rodzinach. Zasugerowano, że w pracy penitencjarnej ze skazanymi rodzicami powinno się prowadzić kompleksową i systematyczną diagnozę postaw rodzicielskich oraz podnosić ich świadomość pedagogiczną m.in. poprzez kształtowanie umiejętności komunikacji z dzieckiem, właściwego doboru kar i nagród, okazywania uczuć.

  • Issue Year: 15/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 135-148
  • Page Count: 14
  • Language: Polish