Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Walery Pisarek, Ewa Deptuchowa, Piotr Żmigrodzki, Katarzyna Węgrzynek, Wiktor J. Darasz
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Summary/Abstract: Z. Wanicowa: Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę (przez E. Dept uchową) Ze wspomnień polskich językoznawców, red. J. Wa w r z y ń c z y k, D. B r a l e w s k i (przez P. Żmigrodzkiego) P. Zbróg: Budowa i składnia podmiotu szeregowego w polszczyźnie do 1939 roku (przez K. Wę g r z y n e k) M. Pa n č í k o v á: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantiva (przez W.J. Darasza) A. Kampka: Perswazja w języku polityki (przez W. Pi s a r k a)

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 4-5
  • Page Range: 389-398
  • Page Count: 10
  • Language: Polish