Examples of Macedonian writen tradition (X - XVIII century) Cover Image

ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНА ТРАДИЦИЈА (Х–ХVIII ВЕК)
Examples of Macedonian writen tradition (X - XVIII century)

Author(s): Biljana Ristovska-Josifovska
Subject(s): Review
Published by: Институт за македонска литература

Summary/Abstract: Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо. Составувачи: Илија Велев, Лилјана Макаријоска, Емилија Црвенковска. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2008

  • Issue Year: 8/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 0-0
  • Page Count: 3
  • Language: Macedonian