The longest war ofmodern Europe” and Polishs truggle for cultural security. An outline Cover Image

„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” a zmaganie o polskie bezpieczeństwo kulturowe. Zarys problematyki
The longest war ofmodern Europe” and Polishs truggle for cultural security. An outline

Author(s): Grzegorz Kucharczyk
Subject(s): Politics, Sociology, Political history, Social history
Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Keywords: bezpieczeństwo kulturowe; integracja; samomodernizacja; zabór pruski; germanizacja

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy problematyką bezpieczeństwa kulturowego w odniesieniudo relacji polsko-niemieckich w zaborze pruskim od końca osiemnastego do początkudwudziestego wieku. Autor odwołuje się w swojej analizie do zyskującego obecnie napopularności w studiach nad bezpieczeństwem historycznego kontekstu pojęcia „bezpieczeństwa”. Wskazuje w swoich rozważaniach, że realizowana przez Berlin politykagermanizacyjna wobec Polaków w omawianym okresie była wymierzona w zasadnicze elementy polskiego bezpieczeństwa kulturowego, rozumianego, jako trwałość i odtwarzalnośćpolskiego kodu kulturowego. Ten cel władze pruskie zamierzały osiągnąć za pomocąszerokiego zestawu środków (germanizacja szkolnictwa, ataki na polskie ziemiaństwoi Kościół katolicki, restrykcyjna cenzura). W dużej mierze dzięki polskim wysiłkom samomodernizacji (ruch organicznikowski) te wysiłki władz pruskich nie były w stanie osiągnąćswojego strategicznego celu, jakim było doprowadzenie do pełnej integracji (Verschmelzung) Polaków zaboru pruskiego z resztą monarchii Hohenzollernów.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 6
  • Page Range: 181-191
  • Page Count: 11
  • Language: English, Polish