Searching for optimal share price – the behaviour of investors towards splits on the example of WSE Cover Image

W poszukiwaniu optymalnego przedziału cenowego akcji – zachowania inwestorów giełdowych wobec splitów na przykładzie GPW
Searching for optimal share price – the behaviour of investors towards splits on the example of WSE

Author(s): Magdalena Jasiniak
Subject(s): Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: splity; podział akcji; cena nominalna akcji; stopy zwrotu; rynek kapitałowy;

Summary/Abstract: Przyjmując, że rynek działa w sposób efektywny, dokonanie podziału akcji nie powinno wywoływać u inwestorów jakichkolwiek reakcji – ani pozytywnej związanej ze zwiększoną skłonnością do zakupu akcji po podziale, ani negatywnej, odzwierciedlonej poprzez natychmiastową sprzedaż tych walorów. W rzeczywistości jednak inwestorzy reagują na dokonywane przez spółki splity w sposób różnorodny. Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu podziału akcji na kształtowanie się nadwyżkowych stóp zwrotu. Autorka weryfikuje hipotezę, że pozytywne efekty podziału akcji, rozumiane jako możliwość osiągnięcia nadwyżkowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek dokonujących podziału, występują tuż przed wystąpieniem zdarzenia, przy czym ich występowanie jest uzależnione od przedziału cenowego, w jakim akcje znajdują się przed i po splicie, oraz stosunku podziału. Wyniki badania wskazują, że oczekiwania inwestorów co do wzrostu wartości cen akcji odnoszą się do akcji groszowych. W przypadku drogich akcji ani przed, ani po splicie nie występują nadwyżkowe stopy zwrotu.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 531
  • Page Range: 190-200
  • Page Count: 11
  • Language: Polish