Analysis of the level of anthropometric and speed agility characteristics of male and female tennis players aged 13–14 Cover Image

Analýza úrovně antropometrických a rychlostních charakteristik tenistů a tenistek ve věku 13–14 let
Analysis of the level of anthropometric and speed agility characteristics of male and female tennis players aged 13–14

Author(s): Jiří Pačes, Jiří Zháněl
Subject(s): Sports Studies
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: anthropometry; inter-gender differences; speed; tennis; motoric test

Summary/Abstract: Strength is important factor impacting performance. Speed manifests not only by court movement,but also in reaction speed and in speed of individual shots. The aim of the paper is to analyze the levelof basic anthropometric (body height, H; body weight, W) and speed characteristics of young Czechtennis players, to assess inter-gender differences and to determine the correlation between individualvariables. The research sample consists of Czech junior male tennis players (n = 221) and female players(n = 217) between the ages of 13 and 14 years. Research data was acquired using test battery TENDIAG1between years 2000 and 2015. Based on the data following basic static characteristics were calculated;for male players n = 212, H = 170.30 ± 8.96 cm, W = 57.20 ± 9.25 kg, AT = 13.56 ± 0.69 s) and forfemale players (n = 217, H = 168.70 ± 12,22 cm, w = 55.85 ± 11.10 kg, AT = 14.05 ± 1.18 s). Substantivesignificance of differences between male and female tennis players was assessed using Cohen’s d. Nosignificance dependence was measured in anthropometric levels between male and female players (H,d = 0.14; W, d = 0.13), medium significance dependence was found in run speed test (d = 0.50) in favor ofmale players. Medium significance dependence between running speed and body height and weightrespectively (r = 0.45, resp. r = 0.43) was demonstrated at male players, small significance betweenrunning speed and body height and weight respectively (r = 0.24, resp. r = 0.16) at female players. Forpurposes of training, co-educated training units can be considered.V současném moderním tenisu je trendem rychlá a razantní hra, rychlost patří spolu se sílou a koordinacík důležitým faktorům ovlivňujících sportovní výkon. Rychlost se projevuje nejen v pohybu po kurtu,ale i v rychlosti reakce, resp. v jednotlivých úderech. Cílem studie bylo posouzení úrovně základníchantropometrických (tělesná výška, V; hmotnost, H) a rychlostních (agility test, AT) charakteristik českýchjuniorských tenistů a tenistek, posouzení významnosti intersexuálních rozdílů a zjištění míry závislostimezi sledovanými proměnnými. Výzkumný soubor byl tvořen tenisty (n = 212) a tenistkami (n = 217)ve věkové kategorii 13–14 let. Pomocí testové baterie TENDIAG1 byla v letech 2000–2015 získána výzkumnádata, z nichž byly vypočítány základní statistické charakteristiky souboru tenistů (n = 212,V = 170,30 ± 8,96 cm, H = 57,20 ± 9,25 kg, AT = 13,56 ± 0,69 s) a tenistek (n = 217, V = 168,70 ± 12,22 cm,H = 55,85 ± 11,10 kg, AT = 14,05 ± 1,18 s). Věcná významnost intersexuálních diferencí byla posouzenapomocí výpočtu Cohenova d. Mezi úrovní antropometrických znaků tenistů a tenistek nebyl prokázánvěcně významný rozdíl (V, d = 0,14; H, d = 0,13), střední míra věcné významnosti diferencí byla zjištěnav testu běžecké rychlosti (d = 0,50) ve prospěch tenistů. Vysoká věcně významná závislost mezi tělesnouvýškou a hmotností byla prokázána jak u tenistů (r = 0,84), tak u tenistek (r = 0,73). Středně významnázávislost mezi běžeckou rychlostí a tělesnou výškou, resp. hmotností (r = 0,45, resp. r = 0,43), bylaprokázána u tenistů, malá věcně významná závislost mezi běžeckou rychlostí a tělesnou výškou, resp.hmotností (r = 0,24, resp. r = 0,16), byla prokázána u tenistek. Pro účely tréninku lze proto uvažovato koedukovaných tréninkových jednotkách.

  • Issue Year: 12/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 38-44
  • Page Count: 7
  • Language: Czech