Shtokavian in the Function of Literary and Standard Language in Kajkavian Linguistic Territory (Cultural-Historical Analysis) Cover Image

Штокавски у функцији литерарног и стандардног језика на кајкавској језичкој територији (Културно-хисторијска анализа)
Shtokavian in the Function of Literary and Standard Language in Kajkavian Linguistic Territory (Cultural-Historical Analysis)

Author(s): Herta Kuna
Subject(s): Theoretical Linguistics, Historical Linguistics, Sociolinguistics, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: literary and standard language; shtokavian; kajkavian; cultural-historical analysis; Serbo-Croatian language;

Summary/Abstract: При генези једног стандардног језика битну улогу игра читав низ ванлингвистичких компонената, међу којима значајно мјесто заузима литерарнојезичка традиција, која увијек стоји у извјесном односу према оном језичком идиому на бази којег ce формира одређени стандардни језик, без обзира да ли je за тај идиом везана директно или индиректно. Друга значајна компонента je дијалекатска ситуација регије коју стандардни језик у настајању треба да обухвати, a трећа, и у много чему и пресудна je конкретна друштвено-политичка ситуација и хисторијски моменат у коме je отпочело формирање стандардног језика.

  • Issue Year: 1/1972
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 22-36
  • Page Count: 15
  • Language: Croatian, Serbian