The Realization of Literary Language Policy and Language Culture in the Means of Informing in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Остваривање књижевнојезичке политике и језичка култура у средствима информисања у Босни и Херцеговини
The Realization of Literary Language Policy and Language Culture in the Means of Informing in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Milan Šipka
Subject(s): Media studies, Sociolinguistics, South Slavic Languages, Post-War period (1950 - 1989), Politics and Identity
Published by: Institut za jezik
Keywords: Bosnia and Herzegovina; literary language policy; language culture; media; Serbo-Croatian language;

Summary/Abstract: Савјетовање о језичкој култури у средствима информисања, коje данас отварамо, прилика je да исцрпно поразговарамо о jeзику тзв. масовних медија комуникације, о култивисању језичког израза y том подручју, али и о остваривању књижевнојезичке политике. Јер за нас je књижевнојезичка политика и понашање у складу с њеним принципима дио укупних друштвених и културних норми понашања, као што je и постигнути степен језичке толеранције огледало културног нивоа наше, па и сваке друге средине. Стога je ово савјетовање право мјесто, a његов назив (Језичка култура у средствима информисања) прави оквир за разговор о провођењу књижевнојезичке политике.

  • Issue Year: 9/1980
  • Issue No: 1
  • Page Range: 41-49
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian, Serbian