HUMAN CAPITAL AS THE DETERMINANT OF DEVELOPMENT OF THE EU RURAL AREAS Cover Image

HUMANI KAPITAL KAO DETERMINANTA RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA U EU
HUMAN CAPITAL AS THE DETERMINANT OF DEVELOPMENT OF THE EU RURAL AREAS

Author(s): Milica Jovanović, Tamara Rađenović, Jelena Stanojević
Subject(s): Rural and urban sociology, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: humani kapital; ruralne sredine; ruralni razvoj; zaposlenost;

Summary/Abstract: Osnovni problemi sa kojima se suočavaju ljudi u ruralnim sredinama tiču se nepovoljne demografske strukture i nižeg nivoa i kvaliteta javnih usluga, a pre svega obrazovanja, kao važnog faktora razvoja ovih oblasti. U poređenju sa pretežno urbanim i mešovitim regionima EU, za pretežno ruralna područja je karakteristična najniža stopa zaposlenosti, posebno žena, mladih ljudi i starijih. Zbog toga se kao jedan od ključnih ciljeva Zajedničke agrarne politike EU za period od 2014. do 2020. godine ističe rast zaposlenosti i podrška razvoju ruralnih sredina. Cilj rada je analiza humanog kapitala, kao ključne determinante razvoja ruralnih područja EU, kroz poređenje sa pretežno urbanim i mešovitim regionima, uz poseban akcenat na problem zaposlenosti u ovim sredinama, kao važnog faktora očuvanja humanog kapitala. Posebna pažnja biće posvećena zemljama EU koje se izdvajaju kao pozitivni primeri, ali i zemljama koje su, posmatrano sa ovog aspekta, ispod proseka.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 13
  • Page Range: 1-16
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian