DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO DLA BYŁEJ JUGOSŁAWII (1993–2017). PRÓBA BILANSU Cover Image

ACTIVITY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (1993–2017). AN ASSESSMENT
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO DLA BYŁEJ JUGOSŁAWII (1993–2017). PRÓBA BILANSU

Author(s): Krzysztof Żarna
Subject(s): Politics / Political Sciences, Public Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Keywords: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia;Ratko Mladić;Radislav Krstić;Ante Gotovina;Slobodan Milošević

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY). Autor starał się odpowiedzieć na pytania: jakie cele przyświecały utworzeniu Trybunału; z jakimi trudnościami borykali się prokuratorzy; czy w rzeczywistości był on odzwierciedleniem sprawiedliwości międzynarodowej; czy ICTY miał wpływ na stosunki międzynarodowe? Przeanalizowano cztery procesy: Slobodana Miloševicia, Ante Gotoviny, Radislava Krsticia i Ratko Mladicia. Artykuł opiera się na następujących założeniach: po pierwsze, powołanie ICTY w pewnym stopniu przyczyniło się do zakończenia konfliktu w byłej Jugosławii. Po drugie, działalność Trybunału była jednym z czynników determinujących powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Po trzecie, samo postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób oskarżanych o najcięższe naruszenia praw człowieka było sukcesem. Po czwarte, wyroki ICTY wpłynęły na eskalację stosunków chorwacko-serbskich z jednej i na przyspieszenie akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej z drugiej strony. W artykule posłużono się szeregiem metod badawczych charakterystycznych dla nauk o polityce: analizą instytucjonalno-prawną, która pozwoliła na przeanalizowanie działalności ICTY. Analiza systemowa znalazła zastosowanie w wyjaśnieniu roli ICTY w systemie międzynarodowego sadownictwa karnego. Dzięki analizie treści przeanalizowano postępowania procesowe przed Trybunałem. Studium przypadku posłużyło do analizy poszczególnych procesów. Metoda analizy decyzyjnej pozwoliła na przeanalizowanie procesów podejmowania decyzji w ramach działalności ICTY.

  • Issue Year: 16/2018
  • Issue No: 04
  • Page Range: 65-75
  • Page Count: 11
  • Language: English