… τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος…: the Relation Between Anaxagoras and Empedocles According to Aristotle, Several Forgotten Ancient Commentators and Some Famous Modern Scholars Cover Image

… τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος…: relacja między Anaksagorasem i Empedoklesem według Arystotelesa, kilku zapomnianych komentatorów antycznych i niektórych słynnych uczonych współczesnych
… τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος … τοῖς δ' ἔργοις ὕστερος…: the Relation Between Anaxagoras and Empedocles According to Aristotle, Several Forgotten Ancient Commentators and Some Famous Modern Scholars

Author(s): Wojciech Wrotkowski
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Aristotle; Anaxagoras; Empedocles; the Presocratics; Alcidamas; Alexander of Aphrodisias; testimonia; doxography; chronology; hierarchy; philosophical hermeneutics

Summary/Abstract: A famous passage in Aristotle’s Metaphysics (984 a8-16) clearly implies that although the Clazomenian sage was born earlier than the philosopher from Acragas, it was Empedocles who was faster in publishing his own works. Surprisingly, it is almost unanimously assumed that this fact is decisive in establishing the hierarchy between Anaxagoras and Empedocles: almost all scholars presume that the older thinker depended heavily upon the younger. In my article I try to show that in order to maintain such image of the history of ancient philosophy some famous modern scholars misuse the testimonia and abuse not only Aristotle and Anaxagoras, but also that decent minority of researchers who feel unable to overlook the fact that – according to Alcidamas – it was Empedocles who had heard Anaxagoras and was jealous of him, not vice versa.

  • Issue Year: 63/2018
  • Issue No: 63
  • Page Range: 299-326
  • Page Count: 28
  • Language: Polish