The use and access to banking services vs the development of banking sector in Poland Cover Image

Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce
The use and access to banking services vs the development of banking sector in Poland

Author(s): Emilia Stola
Subject(s): Financial Markets
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: use and access to banking services; banking account; banking sector; banks

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy zagadnienia ubankowienia społeczeństwa. Pojęcie to jest stosunkowo płynne oraz nie ma jednoznacznej definicji. Najczęściej utożsamiane jest z odsetkiem osób posiadających rachunek bankowy w danym kraju. Jednak w Polsce posiadanie konta osobistego nie jest obowiązkowe, przez co miara ta może nie odzwierciedlać w pełni rozwoju sektora bankowego. Powstaje więc pytanie, czy miara ta jest zgodna z tendencjami i rozwojem rynku bankowego w Polsce. Celem opracowania był przegląd definicji oraz charakterystyka ubankowienia społeczeństwa, jak również znalezienie zależności między tym wskaźnikiem a poziomem rozwoju sektora bankowego, wyrażonym wzrostem aktywów banków. Do pomiaru zależności wykorzystano miary korelacji współczynników tau Kendalla oraz gamma. Wykazano, iż między liczbą kont bankowych a wzrostem aktywów instytucji bankowych w relacji do PKB nie ma zależności istotnej statystycznie, co może wskazywać na istnienie przypadkowości w kształtowaniu zależności tych zmiennych. Natomiast w przypadku korelacji między otwartymi kontami a wielkością aktywów tych instytucji wystąpiła korelacja wynosząca +1, co wskazuje na ich wzajemną zależność. Dodatkowo w opracowaniu omówiono wady i zalety miary ubankowienia rozumianego jako stosunek liczby otwartych kont do liczby ludności. The aim of paper was use and access to banking services. This idea is relatively liquid as well as there is no ambiguous definition of it. It is identified often with the indicator, depicting the percentage of persons having the banking account on their country. However in Poland having the banking account isn't compulsory, so this measure cannot reflect the full growth of banking industry. So there is the question if these measures are matching towards themselves and are there portraying similar direction and the tendency. The aim of paper was review of definitions about using and accesses to banking services and characteristic this situation in polish banking sector. For the measurement of relation between the level of use and access to banking services and balance sheet total take a measure of correlation of Tau Kendall rates and the Gamma rates. It is showed that between the number of banking accounts and the rise of banks’ assets in the relation to the GDP there didn't have an essential relation statistically. It can point the randomness of the relation of these variables. However in case of correlation between banking accounts and the amount of banking’ assets appeared full, relation, amounting to +1. Additionally in paper showed an advantages and disadvantages of the measure of ratio about use and access to banking services depending on people amount.

  • Issue Year: 4/2018
  • Issue No: 30
  • Page Range: 81-95
  • Page Count: 15
  • Language: Polish