“All in the Name of the Plan, All for the Good of the Plan”:
On the Inevitability of Breakdowns and Accidents under Socialist Industrialization in Bulgaria. (Daniel Vachkov, Breakdowns and Accidents. A Chronicle of Socialist Industrialization) Cover Image

„Всичко в името на плана, всичко за благото на плана“: за неизбежността на авариите и катастрофите в условията на социалистическата индустриализация в България. (За Д. Вачков. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация)
“All in the Name of the Plan, All for the Good of the Plan”: On the Inevitability of Breakdowns and Accidents under Socialist Industrialization in Bulgaria. (Daniel Vachkov, Breakdowns and Accidents. A Chronicle of Socialist Industrialization)

Author(s): Pepka Boyadjieva
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Институт по философия и социология при БАН
  • Issue Year: 50/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 883-887
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian