SOUTH SLAVIC METAMORPHOSES OF ARYOPHONE DUALISM – COMPARATIVE ANALYSIS OF A MYTHICAL SONG Cover Image

Јужнословенски метаморфози на ариофонскиот дуализам – компаративна анализа на една митолошка песна
SOUTH SLAVIC METAMORPHOSES OF ARYOPHONE DUALISM – COMPARATIVE ANALYSIS OF A MYTHICAL SONG

Author(s): Svetlana Kalezić Radonjić
Subject(s): Theory of Literature
Published by: Институт за македонска литература
Keywords: mythological songs; South Slavs; grammatical gender; dualism; cosmic religion

Summary/Abstract: Митолошката песна „Искасан овчар“ постои меѓу Јужните Словени во околу сто верзии и претста-вува една од најмистериозните песни во регионот. Во првиот дел од овој труд се разгледуваат сличностите и разликите помеѓу црногорската и бугарската верзија на песната, а исто така се споредуваат и различни теории за тоа што всушност претставува оваа песна, по што се дава ново оригинално толкување. Во последниот дел од трудот ја потврдуваме нашата теорија со подетална анализа на мелодиите на неколку црногорски верзии, бидејќи оваа песна се пее и денес во северниот дел на Црна Гора. За разлика од претходните толкувачи, кои првенствено се обидувале да го дешифрираат подлабокото значење на женските ликови што извршуваат злосторства против момчето овчарче, ние користиме метод на гене-рализација, што укажува на различните слоеви на песната што се издиференцирале и модифицирале во текот на годините. Заклучокот се однесува на античките симболички концепти на промена на светлината и темнината, животот и смртта, редот и хаосот и плодноста и неплодноста, кои произлегуваат од тради-цијата на ариофонскиот дуализам. Двојната природа на различните словенски текстови е поткрепена и со зачувани мелодии на примерите забележани во Црна Гора.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 17
  • Page Range: 7-17
  • Page Count: 11
  • Language: English
Toggle Accessibility Mode