A Good Practice (based on ELINET criteria) of Non-formal Education Involving a Library to Improve Literacy Skills (on the example of Hungarian project) Cover Image

A Good Practice (based on ELINET criteria) of Non-formal Education Involving a Library to Improve Literacy Skills (on the example of Hungarian project)
A Good Practice (based on ELINET criteria) of Non-formal Education Involving a Library to Improve Literacy Skills (on the example of Hungarian project)

Author(s): Ildikó Szabó
Subject(s): Education, Library and Information Science, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: literacy good practice; non-formal education; co-operation of librarians; pre- and in-service teachers; alfabetyzacja; dobra praktyka; edukacja nieformalna; współpraca bibliotekarzy

Summary/Abstract: Started in February 2014, ELINET project run for 2 years including 28 European countries. It aimed to analyse and consult on literacy policies at a local, regional, national, and trans-national level, raising awareness of literacy issues and coordinating campaigns. Ultimately, the fruit of this network was to include a European framework of good practice in raising literacy levels and a sample of corresponding examples. The paper is to present the way good practices were collected and reviewed; and introduces a good practice (run by John von Neumann University Pedagogical Faculty, “Reading belongs to everyone, even to you!”) based on the ELINET good practice framework. // Rozpoczęty w lutym 2014 r. Projekt ELINET był realizowany przez 2 lata, przez 28 krajów europejskich. Jego celem była analiza i konsultacje w zakresie lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych polityk rozwoju umiejętności czytania i pisania, podnoszenie świadomości na temat alfabetyzacji oraz koordynowanie kampanii. Ostatecznie, efektem działania sieci było utworzenie Europejskiej ramy dobrych praktyk w podnoszeniu poziomu umiejętności czytania i pisania oraz przykładów jej zastosowania. Artykuł ma na celu przedstawienie sposobu, w jaki zebrano i zweryfikowano dobre praktyki, opisuje również dobrą praktykę (prowadzoną przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Johna von Neumanna w ramach programu „Czytanie należy do wszystkich, nawet do Ciebie!”), stworzoną w oparciu o dobre praktyki ELINET.

  • Issue Year: 27/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 37-54
  • Page Count: 18
  • Language: English