(Dia)logical horizons of educational,
social and cultural experience Cover Image

(Dia)logiczny horyzont doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego
(Dia)logical horizons of educational, social and cultural experience

Author(s): Jarosław Gara
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: existential experience; direct experience; negative states of affairs; „bad faith”; pseudo-dialogue

Summary/Abstract: The category of educational, social and cultural experience is inseparably linked to the spaces of interpersonal contact. Such experience always finally finds its actual frame of reference in a space that is public (open). Public space, as the reverse of private space, implies direct contact between what is known and close and what is unknown and foreign. Thus the open character of public space by very definition requires recognition of what is expressed by the notions of inter-subjectivity and transparency of thought and action. In this context, the author discusses the dialogical attitudes through the category of Unquantifiability, while in turn the categories of intersubjectivity and transparency are considered from the perspective of Non-obviousness. Kategoria doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego odsyła nas do międzyludzkiej przestrzeni styczności. Doświadczenie takie zawsze ostatecznie odnajduje swe rzeczywiste ramy odniesienia w przestrzeni, która ma charakter publiczny (otwarty). Przestrzeń publiczna jako odwrotność przestrzeni prywatnej zakłada zaś bezpośrednią styczność tego, co znane i bliskie z tym, co nieznane i obce. Otwarty charakter przestrzeni publicznej z założenia wymaga więc uznania tego, co wyraża się w racjach intersubiektywności i transparentności myślenia i działania. W tym też kontekście nastawienia dialogiczne rozpatruję przez pryzmat kategorii Niewymierności, z kolei samą intersubiektywność i transparentność rozpatruję przez pryzmat kategorii Nieoczywistości.

  • Issue Year: IX/2018
  • Issue No: 2 (23)
  • Page Range: 23-40
  • Page Count: 18
  • Language: Polish