Book reviews Cover Image

Szemle
Book reviews

Author(s): Vilmos Keszeg, Éva Luka, Erika Tekei, Zsolt Nagy, András A. Gergely, Péter Halász, Zoltán Gergely, Beáta Molnár, Veronika Lajos, Tamás Mohay, Áron Bakos, Dóra Czégényi, Ákos Nagy, Nelli Ujhelyi, Gergő Hajba
Subject(s): Book-Review
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book reivew; folklore; ethnology

Summary/Abstract: Reviews of the following books:Keszeg Vilmos: Folklorisztikai tudományszemlélet szócikkekben [Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Szócikkek. Equinter – Argumentum, Bp. 2014. Voigt Vilmos: Néprajzi és etnológiai alapfogalmak. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen2017.] — Luka Éva: Tanulmányok mesékről, mondákról Nagy Ilona tollából. [Nagy Ilona: A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2015. (Szóhagyomány sorozat)] — Tekei Erika: Mesegyűjtemények a 19. és 20. században, „angyali” és „ördögi” történetek a modern mondákban. [Nagy Ilona: A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2015. (Szóhagyomány sorozat)] — Nagy Zsolt: Egyszer volt, hol nem volt idők. Népköltészeti kiadványok a Kreatív Könyvkiadó gondozásában. [Tekei Erika (vál. és szerk.): Erdélyi magyar mondák. (Fábián Gabriella illusztrációival.) Kreatív Könyvkiadó, Marosvásárhely 2016. Tekei Erika (vál. és átd.): Állatmesék. (Pápai Barna illusztrációival.) Kreatív Könyvkiadó, Marosvásárhely 2016. Tekei Erika (cul. și prelucr.): Povești cu animale. (Ilustrații: Pápai Barna.) Editura Kreativ, Târgu Mureș 2016. Tekei Erika (vál. és átd.): Tréfás mesék. (Pápai Barna illusztrációival.) Kreatív Könyvkiadó, Marosvásárhely 2016. Tekei Erika (vál. és átd.): Varázsmesék. (Pápai Barna illusztrációival.) Kreatív Könyvkiadó, Marosvásárhely 2017.] — A. Gergely András: Rontó-védő társadalom. [Komáromi Tünde: Rontás és társadalom Aranyosszéken. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kvár 2009. (Kriza Könyvek 34.)] — Halász Péter: „A moldvai magyarság szavakból ácsolt emlékműve” [Csoma Gergely: A megkötött idő. Varázslások, ráolvasások, rontások, archaikus imák és népmesék Moldvából. Fekete Sas Kiadó. Bp. 2016.] — Gergely Zoltán: Jagamas János népzenei gyűjtésének multimédiás adattára [Pávai István‒Zakariás Erzsébet: Colecția etnomuzicologică a lui János Jagamas. Jagamas János népzenei gyűjteménye. The Etnomusicological Collection of János Jagamas. Kiadja a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma, az MTA BTK Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza. Bp. 2014. DVD-melléklettel] — Gergely Zoltán: Elfelejtett népdalok Magyarózdról. [Pávai István: Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth. Hagyományok Háza, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bp. 2015. DVD-melléklettel] — Molnár Beáta: Zenei művelődésünk a népitől az avantgárdig. [Angi István‒Csákány Csilla (szerk.): Zenei művelődésünk a változó régióban. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2013.] — Lajos Veronika: Az értelmező közösségek hatalma. Hasonló tettek és események, eltérő értelmezések a gyimesi magyar–román lakodalmi kultúrában. [Balatonyi Judit: A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások?Balassi Kiadó, Bp. 2017.] — Halász Péter: A moldvai katolicizmus hétköznapjai. [Iancu Laura: Peremlétben. Tanulmányok a moldvai magyarok vallásosságáról. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó, Bp. 2017.] — Halász Péter: „…mintha a magyaroktól nemrég elszakított tartományban lennél” [Trunki Péter – Bodó Csanád: A tanfelügyelő jelenti. Román állami iskolázás a moldvai magyar falvakban. Kriterion, Kvár 2017.] — Mohay Tamás: Élet-gyónás „magamról – a világnak” [Kozma Mária: Daczó Árpád (P. Lukács OFM) élete. Naplói, levelezése és más feljegyzések nyomán. H.n., é.n., [Csíkszereda, 2013]] — Bakos Áron: Lemegyek az iszonyú mély tárnába… [Miklós Alpár: Idegen utazók Erdély és Máramaros sóbányányáiban (18–19. század) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár, 2017.] — Czégényi Dóra: Margináliák és marginalizáltak: a magyar női teológia nagykorúsodása [Vörös Éva: Kötényes teológia. Esszék és tanulmányok. Második, javított és bővített kiadás. Exit Kiadó, Kvár 2016.] — Nagy Ákos: Örökség-koncepciók, gyakorlatok és kontextusok [Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2018. (Kriza Könyvek 43.)] — Nagy Ákos: Néprajzi intézmények, néprajzkutatói életpályák és mentalitások. [Keszeg Vilmos – Szakál Anna – Virginás-Tar Emese (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2017.] — A. Gergely András: Törzsek az állam ellen: az erőszak ősrégészete [Pierre Clastres: Az erőszak archeológiája. Qadmon Kiadó, Bp. 2015.] — Nagy Zsolt: Kunyhóból is jöhet nagy ember – monográfia Nyárády Erazmus Gyuláról [Bartók Katalin (szerk.): Nyárády Erazmus Gyula emlékezete. Kriterion Könyvkiadó, Kvár 2016.] — Bakos Áron: Közösség és kultúra vs. közösség és kultúra. [Todd Harper: The Culture of Digital Fighting Games. Performance and Practice. Routledge, New York – London 2014.] — Ujhelyi Nelli: Adalékok a kortárs migrációs folyamatok társadalomtudományi értelmezéséhez [Örkény Antal – Csepeli György – Zsigo Frank Thomas: Hyphens (kötő-jelek). Special issue on migration. ELTE Társadalomtudományi Kar. Bp. 2017. (Yearbook of Doctoral School of Sociology)] — Hajba Gergő: Boldog élet gazdasági növekedés nélkül? [Hartmut Rosa – Christoph Henning: The Good Life Beyond Growth. New Perspectives. Routledge Studies in Ecological Economics. Taylor and Francis, 2018.] — Keszeg Vilmos: Vajdasági történetek az 1940-es évek eseményeiről. [Papp Árpád (szerk.): Igaz történetek Mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék. I. (1941–1944), II. (1944–1984). Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. 2016. I–II.]

  • Issue Year: LXXX/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 201-270
  • Page Count: 70
  • Language: Hungarian