Point of View: On the Narratological and Ideological Aspects of the Concept 
[Punkt widzenia: narratologiczne i ideologiczne aspekty pojęcia] Cover Image

Point of View: On the Narratological and Ideological Aspects of the Concept
Point of View: On the Narratological and Ideological Aspects of the Concept [Punkt widzenia: narratologiczne i ideologiczne aspekty pojęcia]

Author(s): Hrabal Jiří
Subject(s): Language and Literature Studies, Theory of Literature
Published by: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: punkt widzenia; fokalizacja; perspektywa; point of view; focalisation; perspective

Summary/Abstract: This study seeks to identify three different meanings of the term ‘point of view’ and it attempts to define a specific concept, i.e. {point of view}, {focalization}, and {perspective}, for each of them. It proposes that {point of view} should be understood in terms of ideological beliefs which can be assigned to any subject of a narrative text. {Focalization} is perceived as a specific discursive method of presenting a fictional world through a focal subject, which is constituted using the same distinctive features of language as a narrative subject, with the exception of the first grammatical person. The focal subject thus mediates the fictional world, although it cannot be a narrator. Finally, {perspective} should refer to a spatial layout of a fictional world from the position of the focus of depiction situated within the fictional world; it can also be identified using distinctive features of language. Artykuł analizuje trzy różne znaczenia kategorii punktu widzenia i próbuje określić precyzyjne, odrębne rozumienie trzech pojęć: punktu widzenia, fokalizacji i perspektywy. Proponuje rozumieć punkt widzenia w kontekście przekonań ideologicznych, które można przypisać podmiotowi tekstu narracyjnego. Fokalizacja z kolei byłaby w tym ujęciu specyficzną dyskursywną metodą prezentacji tekstu fikcjonalnego poprzez podmiot fokalizujący (fokalizatora), konstytuowany za pomocą tych samych językowych wykładników co podmiot narracji, z wyjątkiem gramatycznej pierwszej osoby. Podmiot fokalizujący w tym ujęciu pośredniczy w prezentacji świata przedstawionego, ale nie może być narratorem.Wreszcie perspektywa odnosi się do przestrzennego aspektu świata przedstawionego; opis dokonywałby się z wnętrza tego świata i również wykorzystywałby środki językowe

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 8 (11)
  • Page Range: 11-26
  • Page Count: 16
  • Language: English