Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland Cover Image

Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland
Differentiation of land cover and geometric features of parcels along motorways and expressways in Poland

Author(s): Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski
Subject(s): Geography, Regional studies, Maps / Cartography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: land cover; motorways; expressways; Poland; GIS (Geographical Information Systems);

Summary/Abstract: The aim of this work is both to assess differentiation of geometric features of parcels in the immediate neighbourhood of motorways and expressways in Poland (as divided into provinces) as well as to analyze their land cover. In order to achieve this, the authors used data on parcels from the Land Parcel Identification System (LPIS) as well as information on land cover from the Database of Topographic Objects (obtained from the Head Office of Geodesy and Cartography). It was concluded that there is a correlation not only between the existence of motorways and expressways and the land cover along them but also between geometric features of parcels. In those cases when motorway interchanges are located in the vicinity of big cities as it is exemplified, for instance, by the province of Silesia, Mazovia or even Łódź, there is an increase in development intensity in their vicinity. Besides that, parcels tend to be smaller on those areas where the density of motorways and expressways is the greatest. // Celem pracy jest ocena zróżnicowania cech geometrycznych działek bezpośrednio sąsiadujących z autostradami i drogami ekspresowymi w Polsce (z podziałem na województwa) oraz analiza ich pokrycia terenu. Dla jego realizacji wykorzystano dane o działkach pochodzące z systemu LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych) oraz informacje o pokryciu terenu pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Stwierdzono, że występuje zależność nie tylko pomiędzy istnieniem autostrad oraz dróg ekspresowych a sposobem pokrycia terenu wzdłuż nich, ale również pomiędzy cechami geometrycznymi działek. W przypadku, gdy węzły autostradowe znajdują się w pobliżu dużych miast – przykład województwa śląskiego, mazowieckiego czy nawet łódzkiego, wzrasta intensywność zabudowy w ich pobliżu. Ponadto w obszarach, w których istnieje największa gęstość autostrad oraz dróg ekspresowych, działki są zazwyczaj mniejsze.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 23
  • Page Range: 95-110
  • Page Count: 16
  • Language: English