Rrok Zojzi’s ethnographical theory on canon law. A chritical survey Cover Image
  • Price 4.90 €

Teoria etnografike e Rrok Zojzit mbi të drejtën kanunore. Një vështrim kritik
Rrok Zojzi’s ethnographical theory on canon law. A chritical survey

Author(s): Nebi Bardhoshi
Subject(s): Anthropology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: canon law ; Albania ; Rrok Zojzi; ethnographical theory

Summary/Abstract: Për sa i takon çështjes se kur lindi etnologjia ose antropologjia sociale shqiptare dhe në këtë kuadër antropologjia juridike1 do të ketë diskutime. Kjo do të varet nga kriteret që do të merren parasysh për të vendosur. Një debat i tillë është i pranishëm edhe në historinë e etnologjisë a të antropologjisë social-kulturore në vende të tjera. Por një argument për t‟u shqyrtuar në rastin konkret është fakti se institucionalizimi i subjektit të kërkimit etnografik në Shqipëri zuri fill me Rrok Zojzin. Së dyti, mendimi teorik i Rrok Zojzit duket se ka qenë mbizotërues dhe udhërrëfyes në mendimin etnologjik në Shqipëri në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore. Një prej fushave ku mendimi zojzian zuri vend është studimi etnografik i së drejtës kanunore që mund të çmohet dhe si një fazë tjetër e mendimit etnografiko-juridik në Shqipëri2.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 061-086
  • Page Count: 26
  • Language: Albanian
Toggle Accessibility Mode