Invoice frauds: crimes against the credibility of documents? Cover Image

Przestępstwa fakturowe: czy są przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów?
Invoice frauds: crimes against the credibility of documents?

Author(s): Monika Utracka
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: document; crimes against the credibility of documents; fiscal criminal law

Summary/Abstract: W niniejszym artykule autorka analizuje zasadność umiejscowienia art. 270a i 271a k.k. pośród przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów zawartych w rozdziale XXXIV Kodeksu karnego. Kwestia ta, oprócz problemów natury teoretycznej, wiąże się również z szerokim wachlarzem konsekwencji praktycznych. Analiza ta rozpoczyna się odwołaniem do problematyki dobra prawnego chronionego przez ten rozdział i weryfikacją, czy nowo wprowadzone typy poruszają się w obrębie tych samych chronionych wartości. W kolejnych częściach opracowania badane jest miejsce przestępstw fakturowych w układzie kryminalizacyjnym Kodeksu karnego oraz przeanalizowane są konsekwencje praktyczne tego rozwiązania. Autorka stawia tezę, że wprowadzone przez ustawodawcę regulacje mogą być rozwiązaniem jedynie doraźnym. Z wymienionych w niniejszym opracowaniu względów niewłaściwe jest nie tylko umiejscowienie ich w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, ale i w Kodeksie karnym w ogóle. In this article, the author analyzes the legitimacy of locating Articles 270a and 271a of the Polish Criminal Code among crimes against the credibility of documents contained in Chapter XXXIV of this Code. This issue, apart from theoretical problems, is also associated with a range of practical consequences. Presented analysis begins with a reference to the problem of the legal good protected by the provision of Chapter XXXIV and verification whether newly introduced prohibited acts also protect those values. In the following parts of the study, the place of invoice frauds in the criminalization system of the Polish Criminal Code is examined and the practical consequences of this solution are analyzed. The author puts forward the thesis that the introduced regulations can only be viewed as ad hoc solution. Arguments presented in this paper allows for the conclusion that it is not appropriate to place invoice frauds among crimes against the credibility of documents or in Criminal Code in general.

  • Issue Year: 22/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 95-107
  • Page Count: 13
  • Language: Polish