Is It Really “The World Without Free Will”? Cover Image

Czy naprawdę „bezwolny świat"?
Is It Really “The World Without Free Will”?

The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim F. Shariff and Kathleen D. Vohs’s Text

Author(s): Łukasz Jach, Łukasz Lamża
Subject(s): History of Philosophy, Philosophical Traditions, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: free will; emergentism; determi­nism and indeterminism; compatibilism; autopoietic systems

Summary/Abstract: Ustalenia naukowe wywierają coraz większy wpływ na życie współczesnych ludzi, jednak wraz z rosnącym znaczeniem systemu naukowego zwiększa się także ryzyko powstawania zniekształconych wyobrażeń na temat aktualnego stanu nauki oraz tego, co zostało przez nią jednoznacznie rozstrzygnięte. W związku z powyższym, badacze w przekazach kierowanych do szerokiego grona odbiorców zobligowani są nie tylko do klarownego, ale także ostrożnego prezentowania swoich ustaleń. Zalecenie to w szczególności odnosi się do problemów, których korzenie tkwią w dyscyplinach pozanaukowych. Należy do nich m.in. kwestia istnienia wolnej woli, podjęta przez A.F. Shariffa i K.D. Vohs w artykule pt. Bezwolny świat. W publikacji tej pojawiło się kilka uproszczeń, które w niniejszym tekście omówiono w oparciu o ustalenia z zakresu psychologii, fizyki oraz filozofii nauki. Ponadto wskazano problemy powstałe w momencie ekstrapolowania wyników badań naukowych dotyczących wolnej woli na sposoby jej ujmowania, pojawiające się w innych niż naukowy subsystemach społecznych.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 22
  • Page Range: 75-89
  • Page Count: 15
  • Language: Polish