The problem of impossible attempt and voluntary abandonment (critical analysis of the resolution of seven judges of the Supreme Court of 19th January 2017, I KZP 16/16) Cover Image

Z problematyki usiłowania nieudolnego i dobrowolności czynnego żalu (analiza krytyczna uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16)
The problem of impossible attempt and voluntary abandonment (critical analysis of the resolution of seven judges of the Supreme Court of 19th January 2017, I KZP 16/16)

Author(s): Piotr Czapla, Natalia Ossolińska, Aneta Ostafin, Michał Rachalski, Grzegorz Surma
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: attempt; impossible attempt; intent; prohibited act; Supreme Court

Summary/Abstract: W artykule omówiono przyjęty przez Sąd Najwyższy w uchwale I KZP 16/16 sposób interpretacji „przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim przestępstwa”, będącego jednym ze znamion usiłowania nieudolnego. Autorzy wskazują na nieścisłości w argumentacji Sądu Najwyższego, które polegają na przyjęciu obiektywnego rozumienia powyższego pojęcia, uzupełnionego o pewne komponenty subiektywne. W dalszej części artykułu dokonano krytycznej analizy przyjętej przez Sąd Najwyższy koncepcji, w oparciu o zakres zastosowania instytucji czynnego żalu, skupiając się przede wszystkim na przesłance dobrowolności odstąpienia. This paper discusses the interpretation of one of the elements of an impossible attempt – “the lack of an object suitable to commit a prohibited act upon” – adopted by the Supreme Court in resolution I KZP 16/16. The authors point out the inaccuracies in the Supreme Court’s argumentation which consists of an objective understanding, supplemented by certain subjective components, of the above-mentioned element of an impossible attempt. The next part of the article is a critical analysis of the concept adopted by the Supreme Court. This critique is based on the scope of applicability of the institution of active repentance and focuses mainly on the voluntariness of abandonment from the commission of a prohibited act.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 43-66
  • Page Count: 24
  • Language: Polish