On the issues of determining the eventual intent, the identity of criminal act and the criteria of imputation of criminal result. Remarks on the basis of judgment issued by the Court of Appeal in Krakow on 29 April 2013, II AKa 62/13 Cover Image

Z problematyki ustalania zamiaru ewentualnego, tożsamości czynu i kryteriów przypisania skutku. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13
On the issues of determining the eventual intent, the identity of criminal act and the criteria of imputation of criminal result. Remarks on the basis of judgment issued by the Court of Appeal in Krakow on 29 April 2013, II AKa 62/13

Author(s): Szymon Tarapata
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: eventual intent; the identity of criminal act; intent; the criteria of imputation of the criminal result

Summary/Abstract: W niniejszym opracowaniu dokonano gruntownej analizy ocenianego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, szeroko relacjonowanego w mediach, przypadku zabójstwa studentki dokonanego przez kierowcę miejskiego autobusu. Rozważania zawarte w tekście pozwoliły sformułować szereg zastrzeżeń co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy. Należało dojść do wniosku, że Sąd Apelacyjny w Krakowie powinien skazać kierowcę autobusu za umyślne zabójstwo człowieka dokonane nie z działania, ale z zaniechania. Dokonując wyboru, który z fragmentów zdarzenia winien stanowić podstawę przypisania skutku, należy uwzględniać cechy przedmiotowe i podmiotowe poszczególnych zachowań, rzutujące na stopień społecznej szkodliwości ocenianych działań lub zaniechań. Jedną z relewantnych cech może być m.in. postać zamiaru sprawcy, istniejąca w ramach poszczególnych faz zdarzenia. Podstawą przypisania skutku powinien być w konsekwencji ten czyn, który cechuje się wyższym stopniem bezprawia. This article presents a thorough analysis of the case widely reported by media of homicide of a student by a city bus driver, which was ruled by the Court of Appeal in Krakow. Considerations in the text allowed to formulate a number of objections as to how to resolve the case which was conducted under file no. II AKa 62/13. It was necessary to conclude that the Court of Appeal in Krakow should convict the bus driver for the intentional murder perpetrated by omission, not by action.

  • Issue Year: 1/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 121-158
  • Page Count: 38
  • Language: Polish