Hearing of expert witness at the court session concerning the decision to impose, amend or repeal a preventive measure - problems of interpretation art. 199b § 2 of Executive Criminal Code Cover Image

Wysłuchanie biegłego na posiedzeniu w przedmiocie orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka zabezpieczającego – problemy interpretacyjne związane z art. 199b § 2 k.k.w.
Hearing of expert witness at the court session concerning the decision to impose, amend or repeal a preventive measure - problems of interpretation art. 199b § 2 of Executive Criminal Code

Author(s): Małgorzata Pyrcak-Górowska
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: amendment of the criminal law; preventive measures; hearing of expert witness

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy praktycznych problemów związanych ze stosowaniem art. 199b § 2 k.k.w. Zdaniem autorki wysłuchanie biegłych przed „orzeczeniem, zmianą i uchyleniem środka zabezpieczającego”, o którym mowa w art. 199b § 2 k.k.w., należy rozumieć jako wysłuchanie biegłych na każdym posiedzeniu, które może zakończyć się wydaniem postanowienia o orzeczeniu, zmianie lub uchyleniu środka zabezpieczającego, a zatem również na każdym posiedzeniu w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w trybie art. 204 § 1 i 4 k.k.w. Regulacja ta, w połączeniu ze sposobem ukształtowania właściwości miejscowej sądu w postępowaniu dotyczącym wykonywania środków zabezpieczających prowadzi do tego, że lekarze psychiatrzy oraz psychologowie z zakładów psychiatrycznych, w których wykonywane są środki zabezpieczające, zobowiązani są do uczestnictwa w posiedzeniach dotyczących dalszego stosowania środka zabezpieczającego na terenie całego kraju, wobec każdego z pacjentów, regularnie co pół roku. Sąd po przesłaniu przez kierownika zakładu psychiatrycznego opinii pisemnej dotyczącej stanu zdrowia sprawcy powinien wydać postanowienie o zasięgnięciu ustnej opinii psychologa oraz jednego z psychiatrów, którzy sporządzali opinię pisemną oraz wezwać ich na posiedzenie w charakterze biegłych. Za złożenie opinii ustnej dotyczącej stanu zdrowia sprawcy na posiedzeniu sądu na podstawie art. 199b § 2 k.k.w. przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot innych kosztów, w szczególności kosztów podróży oraz noclegu. The article concerns the practical problems connected to the application of art. 199b § 2 of Executive Criminal Code. In the author’s opinion hearing of expert witness before the decision to impose, amend or repeal a preventive measure should be understood as hearing of expert witness at every court session which may end up issuing a decision to impose, amend or repeal a preventive measure, and therefore also at each session concerning the prolongation of application of a preventive measure in accordance to art. 204 § 1 and 4 of Executive Criminal Code. This provision, in conjunction with the rules governing the jurisdiction of court in proceedings relating to the execution of preventive measures leads to the fact that psychiatrists and psychologists from the psychiatric facilities are required to attend the court sessions concerning the prolongation of application of the detention in the whole country, to each patient, regularly every six months. After receiving a written opinion on the current state of health of the offender court should issue a decision to hear psychologist and one of the psychiatrists who prepared a written opinion as expert witnesses. Psychologists and psychiatrists are entitled to remuneration and reimbursement of other costs, in particular travel and accommodation expenses for submitting the oral opinion at the court hearing due to art. 199b § 2 of Executive Criminal Code.

  • Issue Year: 1/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 5-12
  • Page Count: 6
  • Language: Polish