Penal populism in Poland – on the criminological issues concerning Act on treatment of people with mental disorders posing a threat to life, health or sexual freedom of others Cover Image

Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie
Penal populism in Poland – on the criminological issues concerning Act on treatment of people with mental disorders posing a threat to life, health or sexual freedom of others

Author(s): Maciej Bocheński
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: penal populism; criminology; mental disorder; sex offender

Summary/Abstract: Przestępczość seksualna w ostatnim czasie jawi się jako niemal dyżurne zagadnienie w polskim ustawodawstwie. Nie sposób również nie zauważyć, że przy walnym udziale środków masowego przekazu problematyka przestępczości seksualnej i prawnokarnej reakcji na nią stała się szczególnie podatna na postawy i poglądy noszące znamiona populizmu penalnego. W konsekwencji zmiany legislacyjne w obrębie systemu prawa karnego, w zakresie dotyczącym przestępczości seksualnej dokonywane były emocjonalnie bardziej niż racjonalnie, w szczególności jako następstwo ujawnienia w mediach szczególnie bulwersujących przykładów przestępstw seksualnych. Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy przepisów Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Uchwalenie wspomnianej ustawy jest niewątpliwie przejawem populizmu penalnego oraz skrajnego braku znajomości problematyki trafnej i adekwatnej prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych. Ustawa jest aktem niezwykle kazuistycznym, a nadto może powodować szereg negatywnych skutków, m.in. w stosowaniu systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. Przepisy ustawy są oderwane od praktycznych możliwości ich właściwej realizacji, przez co realizacja założonego przez ustawodawcę celu ustawy jawi się jako wątpliwa i mało prawdopodobna. Recently sexual crimes appear to be the most hot topic in Polish legislation. It is also impossible not to get the impression that because of the media interest on this issue, the problem of sexual offenses and legislative changes related to them have become particularly vulnerable to public attitudes and ideas, bearing signs of penal populism. As a consequence legislative changes in this area are made emotionally rather than rationally, as a result of the disclosure of particularly shocking cases of sexual crimes. The purpose of this article is a critical analysis of the provisions of the Act of 22th November 2013 on treatment of people with mental disorders posing a threat to life, health or sexual freedom of others. The enactment of this Act is undoubtedly a manifestation of penal populism and extreme lack of knowledge on the problems of accurate and adequate criminal law response to sex offenders. The commented Act is extremely casuistically written which can cause a series of negative consequences, especially in the field of the application of a therapeutic system of imprisonment. The Provisions of the above-mentioned Act shows that the problem of theirs practical implementation has not been taken into consideration, therefore this is why the achievement of the expected results is highly doubtful and unlikely to happen.

  • Issue Year: 19/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 127-144
  • Page Count: 18
  • Language: Polish