REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКAЗИ
REVIEWS

Author(s): Dragana Ž. Bedov, Mirka Zogović, Goran M. Maksimović, Nada N. Savković, Gordana Jovanović, Aleksandar Loma
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Aлександар Лома - Вања Станишић, Увод у индоввропску филолоГију, Београд, Чигоја штампа, 2006, 376 стр Aлександар Лома - Иво Тартаља, До праесШвШикв, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци / Нови Сад 2007. (Библиотека ЕлеменШи 69, 161 стр.) Лидија Делић - Српско усмено сШваралашШво: зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд 2008 Гордана Јовановић- Др Гордана Стокић Симончић, Књига и библиотеке код Срба у средњем веку, Панчево, Градска библиотека, 2008 Hada Савковић - Боривоје Маринковић, Заборављени братственици по перу, Службени гласник, Београд 2008 Горан Максимовић - Радослав Браковић, Религиозни еп српског прedрoмaнтизмa, Матица српска, Нови Сад 2008 Мирка Зоговић - Снежана Милинковић, Преображаји новеле. Новела од В. Врчевића до С. Матавуља и италијанска новелистичка традиција, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Чигоја, 2008 Драгана Бедов - Миливој Ненин, СиШне књиге: о преписци српских писаца, „Дневник”, Нови Сад 2007

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 215-239
  • Page Count: 25
  • Language: Serbian