REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКAЗИ
REVIEWS

Author(s): Snežana Šarančić Čutura, Isidora B. Belić, Jovan M. Delić, Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Gorana S. Raičević, Snežana Samardzija, Gordana R. Štasni
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Гордана Шtасни - Драгана Мршевић-Радовић, ФразеолоГија и национална кулШура, Друштво за српски језик и књижевност, Београд 2008 Снежана Самарџија - Немања Радуловић, Слика свеШа у српским народним бајкама, Библиотека Српско усмено сШваралашШво, књ. 4, Институт за књижевност и уметност, Београд 2009, 323 стр Лидија Делић - Снежана Самарџија, Биографије епских јунака, Друштво за српску књижевност и језик, Београд 2008 Горана Раичввић - Борисав Станковић, Изабрана дела, приредила и предговор написала Љиљана Пешикан-Љуштановић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци — Нови Сад 2008, 422. стр. Љиљана Пешикан-ЉушШановић - Ивана Игњатов-Поповић, Ликови у српској експресионисШичкој драми. У Шрагању за иденШиШеШом, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2009 Јован Делић - Предраг Петровић, Лвангардни роман без романа: поеШика краШког романа српске авангарде, Институт за књижевност и уметност, Београд 2008, 350 стр Љван Делић - Слађана Јаћимовић, ПуШописна проза Милоша Црњанског, Учитељски факултет, Београд 2009 Исидора Белић - Пocтcимбoлиcтmкa пoeтикa Ивана В. Лалића, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет, Београд 2007 Снежана ШаратиЋ-ЧуШура - Јован Љуштановић: Брисање лава. Поетика модерног и српска поезија за децу од 1951. до 1971. године, ДОО Днeвниk — нoвинe и часописи, Нови Сад 2009, стр. 367

  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 189-230
  • Page Count: 42
  • Language: Serbian