REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Author(s): Željko S. Marković, Sanja M. Bradar, Danka Urošević, Zorica V. Nikitović, Danijela Petković, Dragoljub Ž. Perić, Snežana Z. Šarančić Čutura, Ljiljana PEŠIKAN-LJUŠTANOVIĆ, Nataša Ž. Dragin, Aleksandra L. Colić Jovanović
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Александра Л. Цолић - Анатолии Аркадвевич Турилов. Исследоеанил по слав^нскому и сербскому средневековвт. Ђорђе Трифуновић, Снежана Јелесијевић (прир.). Београд: Чигоја штампа, 2014, 739 стр Љиљана М. Јухас-ГеорГиееска - Ирена Шпадијер. Светогорска баштина. МанастирХиландар u стара српска књижевност. Београд: Чигоја штампа, 2014, 228 стр.; Ирена Шпадијер. Свети Петар Коришки у старој српској књижевности. Београд: Чигоја штампа, 2014, 413 стр Наташа Ж. Драгин - Сарајевски препис Законоправила Светог Саве изХГУ вијека. Фототипија. Приређивачи Станка Стјепановић и јеромонах Серафим (Глигић). [Добрун]: „Дабар“ Издавачка кућа Митрополије дабробосанске, 2013, стр. 776) Љиљана Ж. Пешикан-Љуштаноеић - Лирско-епске народне песме. Марија Клеут (прир.). Антологијска едиција Десет векова српске књижевности. Књ. 9. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2013 Снежана З. Шаранчић Чутура - Једноставни облици народне књижевности. Марија Клеут (прир.). АнтолоГијска едиција Десет векова српске књижевности. Књ. 6. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2010 Драгољуб Ж. Перић - Лирске народне песме. Антологијска едиција Десет векова српске књижеености. Књ. 7. Љиљана Пешикан Љуштановић (прир.). Нови Сад: ИЦ Матице српске, 2012 Драгољуб Ж. Перић - Епске народне песме. Антологијска едиција Десет векова српске књижеености. Књ. 8. Љиљана Пешикан Љуштановић (прир.). Нови Сад: ИЦ Матице српске, 2015 Данијела Р. Петковић - Усмена традиција Банатске војне Граиице. Зборник радова. М. Матицки (ур.). Нови Сад: Матица српска, 2015, 170 стр Зорица В. Никитовић - Јасмина Грковић-Мејџор. Историјска лингвистика; когнитивно-типолошке студије. Сремски Карловци - Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013, 390 стр Данка Г. Урошевић - Марина Курешевић. Хипотактичке структуреу Српској Александриди: функционалностилски аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, Сања М. Брдар - Савремена српска лексикоГрафија у теорији и пракси. Колективна монографцја. Рајна Драгићевић (ур.). Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2014 Жељко С. Марковић - Надежда Михаилова-Сталлнова, Verba percipiendi в булгарски и полски език, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Софил, 2011, 195 стр.

  • Issue Year: 63/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 837-909
  • Page Count: 73
  • Language: Serbian