Perspectives of psycholinguistics Cover Image

Perspektiven der Psycholinguistik
Perspectives of psycholinguistics

Author(s): Siegfried Kanngießer
Subject(s): Psycholinguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Przedmiotem rozważań autora są te kierunki w psycholingwietyce, których rozwój i zakres badań można przewidzieć w oparciu o badania nad sztuczną inteligencją, określane często jako lingwistyka komputerowa. Celem tych badań jest opracowanie takiego systemu komputerowego, który w sposób pełny i bez żadnych ograniczeń posługiwałby się językiem naturalnym. Zakładając, że a/ posługiwanie się językiem jest procesem przetwarzania informacji i b/ nadawca i odbiorca stanowią systemy przetwarzania informacji oraz, że dla jakichkolwiek dwóch procesów przetwarzania informacji P1 i P2 zachodzi P1 i P2 są tego samego typu, autor sugeruje tezę, że maszyna nadawczo-odbiorcza symuluje mechanizm posługiwania się językiem, przy czym mechanizm ten rozumiany jest Jako część struktury mentalnej człowieka. Konsekwencją tej koncepcji jest traktowanie badań nad sztuczną inteligencją , w odniesieniu do możliwości konstruowania maszyn nadawczo-odbiorczych, jako gałęzi nauki o poznaniu czyli jako Jednej z teoretycznych nauk humanistycznych. Perspektywy rozwoju psycholingwiatyki pozwolą się określić wtedy i tylko wtedy, gdy można będzie ustalić relacje, w jakich pozostaje ona w stosunku do teoretycznych założeń badań nad sztuczną inteligencją. Autor jest zdania, że obie dyscypliny stają się w wyniku procesu Integracji Jedną z nowych nauk humanistycznych i to zarówno co do badań i problemów badawczych jak i co do metod stosowanych dla ich rozwiązania.

  • Issue Year: 1986
  • Issue No: 13
  • Page Range: 49-76
  • Page Count: 28
  • Language: German