The outburst of the paradigm with a dense little ploshoy: (on the basis of the ideas of A. P. Chekova and the language of the coupe) Cover Image

Cвoeoбpaзиe гapaдигмы c дoминaнтoй xopoший плoxoй : (нa мaтepиaлe пpoиэвeдeний A. П. Чexoвa и coupe pyccкoгo языкa)
The outburst of the paradigm with a dense little ploshoy: (on the basis of the ideas of A. P. Chekova and the language of the coupe)

Author(s): Jarosław Wierzbiński
Subject(s): Russian Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: W niniejszej pracy autor porusza zagadnienie antonimii w języku Czechowa w obrąbie paradygmatu z dominantą choroszyj-płochoj, wokół której ogniskują się opozycje choroszyj-durnoj/chudoj/niechoroszyj/biezobraznyj/gadkij/protiwiyj/mierzkij/złoj/rasрpustnyj. Tak zestrojone w tematyczną całość opozycje antonimiczne zostały poddane analizie w celu wyodrębnienia ich właściwości semantycznych i funkcjonalnych. Rozwiązania tego problemu szukano głównie w materiale leksykograficznym współczesnego języka rosyjskiego, do czego wykorzystano dane zawarte w słownikach antonimicznych, synonimicznych i objaśniających. W wyniku porównań artykułów hasłowych wskazuje się na status poszczególnych antonimów pod względem ich ekspresyjności, czy też nacechowania stylistycznego. Jednocześnie autor podejmuje próbę spojrzenia na antonimiczne realizacje Czechowa w aspekcie historyczno-czasowym. Analiza taka w znacznej mierze pozwala wyciągnąć wnioski o strukturze semantycznej i wartości stylistycznej antonimów w ubiegłym stuleciu. Pod względem wykorzystania antonimów przez pisarza interesujące są relacje ilościowe świadczące np. o regularnym i równorzędnym użyciu takich opozycji. Jak choroszyj-płochoj i choroszyj-chudoj.

  • Issue Year: 1989
  • Issue No: 21
  • Page Range: 57-67
  • Page Count: 11
  • Language: Russian