Media Education in Network Society Cover Image

Edukacja medialna w społeczeństwie sieci
Media Education in Network Society

Author(s): Alina Betlej
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: edukacja medialna; społeczeństwo sieci; nowe technologie; kompetencje techniczne, podział cyfrowy; media education; network society; new technologies; technical competences; digital divide

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia edukacji medialnej w społeczeństwie sieci i dylematów badawczych związanych z różnym jej sposobem definiowania. Społeczeństwo sieci charakteryzuje się wysokim stopniem utechnicznienia przestrzeni społecznej. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych także mianem sieciowych, wpłynął na wiele zmian o charakterze transformacyjnym w kluczowych obszarach aktywności ludzkiej. Prze-miany te nie pozostały bez wpływu na konieczność redefinicji kluczowych takich pojęć, jak edukacja w zmediatyzowanej rzeczywistości społecznej. Sieciowy kontekst analizy tychże przekształceń wydaje się być szczególnie interesującym w badaniu dylematów i wyzwań, przed jakimi staje edukacja medialna w technologicznym społeczeństwie.; The purpose of the article is to describe the role of media education in network society and re-search dilemmas connected with the various ways of its defining. Network society is characterized by the high level of social space’ technologization. The development of a new information and communication technologies contemporary defined as networked have influenced the changes which are described to be transformational in the crucial areas of human activities. Those changes have influenced the necessity of crucial notions’ redefinition like education in mediated social reality. Network context of those transformations’ analysis seems to be especially interesting in studying the dilemmas and challenges of media education in technological society.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 309-314
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish