Crèche – cooperation with the social environment to support the child and the family. Example of crèches in Lodz Cover Image

Żłobek – współpraca ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania dziecka i rodziny. Przykład łódzkich żłobków
Crèche – cooperation with the social environment to support the child and the family. Example of crèches in Lodz

Author(s): Halina Mazur
Subject(s): Preschool education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: nursery; accompanying in development; cooperation with the environment; żłobek; towarzyszenie w rozwoju; współpraca ze środowiskiem

Summary/Abstract: The text is a synthetic presentation of the endeavors of nursery staff to cooperate with a variety of institutions in order to support a child and a family in the nursery. What deserves to be emphasized is the educational effort of the employees to improve their tutorial skills and the shared achievements of the nursery staff and researchers invited to collaborate in the form of publications on a child and an educator in the institution. /Tekst stanowi syntetyczną prezentację starań pracowników żłobków na rzecz podejmowania współpracy z różnorodnymi instytucjami, by wspierać w placówce dziecko i rodzinę. To, co zasługuje na podkreślenie, to edukacyjny wysiłek pracowników, by doskonalić swoje umiejętności wychowawcy oraz wspólny dorobek pracowników żłobków i badaczy zaproszonych do współpracy przy tworzeniu publikacji na temat dziecka i wychowawcy w placówce.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 176-184
  • Page Count: 9
  • Language: Polish