Financial competence and financial education. Theory and practice Cover Image

Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
Financial competence and financial education. Theory and practice

Author(s): Beata Świecka
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Rzecznik Finansowy / Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Keywords: kompetencje finansowe; edukacja finansowa; edukacja formalna; edukacja pozaformalna; nieformalne uczenie się; filary edukacji; financial competences; financial education; formal education

Summary/Abstract: Niezbędnym warunkiem współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego jest ciągły rozwój oraz dostosowywanie umiejętności do dynamicznie zmieniającego się rynku finansowego. Celem artykułu jest operacjonalizacja pojęciowa zagadnień związanych z kompetencjami finansowymi i edukacją finansową oraz ujęcie empiryczne z wykorzystaniem badań i działań praktycznych. W artykule dokonano systematyzacji wiedzy z zakresu kompetencji finansowych, zaproponowano definicję edukacji finansowej, jej celu oraz klasyfikacji. Dzięki wykorzystaniu analizy SWOT zostały również zaprezentowane słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia edukacji finansowej z podziałem na edukację formalną i pozaformalną oraz nieformalne uczenie się. An indispensable condition for contemporary socio-economic advancement is continuous development and adaptation of skills to the dynamically changing financial market. The aim of the paper is conceptualization of financial competences and financial education as well as empirical approach with the use of research and practical activities. The article has systematized knowledge on financial competences and education by presenting proposal for their definition, as well as levels of competences in addition to purpose and classification of financial education. The article indicates also the weaknesses, strengths, opportunities and risks of financial education both formal and informal as well as non-formal learning, with the use of SWOT analysis tools.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 27
  • Page Range: 3-17
  • Page Count: 15
  • Language: English, Polish