IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2011/7/EU ON COMBATING LATE PAYMENT IN COMMERCIAL TRANSACTIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: THE FINANCIAL DISCIPLINE ACT Cover Image

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДИРЕКТИВЕ 2011/7/ЕУ 0 СУЗБИЈАЊУ КАШЊЕЊА ИСПЛАТА У ПОСЛОВНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ - ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ДИСЦИПЛИНИ
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2011/7/EU ON COMBATING LATE PAYMENT IN COMMERCIAL TRANSACTIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: THE FINANCIAL DISCIPLINE ACT

Author(s): Aleksandar Josimovski, Vesna Pendovska
Subject(s): Law on Economics
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: commercial transactions; time limits on payments; Republic of Macedonia; combating illiquidity

Summary/Abstract: Кашњење у испуњивању новчаних обавеза у пословним трансакцијама представља велики проблему Републици Македонији, али и у великом броју развијених држава и држава у развоју на европском континенту, и доприноси општој неликвидности привредног сектора. Европска унија регулише рокове измирења новчаних обавеза посебном Директивом из 2011. године, коју су државе чланице ЕУ имплементиралеу својим националним законодавствима. Република Македонија, иако није чланица Европскеуније, одлучилаје имплементирати Директиву о сузбијању закаснелих исплата Законом о финансијској дисциплини. Овај рад систематски приказује разлике у режимима Директиве и Закона о финансијској дисциплини и даје неколико предлога о изменама одређених одредаба ради побољшања положаја економских оператера.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 69
  • Page Range: 181-199
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian