Speech of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia – case study Cover Image

Mowa 80‑letniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną – studium przypadku
Speech of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia – case study

Author(s): Justyna Socha
Subject(s): Language and Literature Studies, Library and Information Science, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: sensory‑motor aphasia; speech; linguistic communication; afazja sensoryczno‑motoryczna; mowa; komunikacja językowa

Summary/Abstract: This article is devoted to the case study of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia. The main objectives of the discussion were: presentation of detailed results of qualitative research on linguistic communication, diagnosis of speech disorders and proposing examples of exercises useful for patient therapy. This text consists of a theoretical part in which the author describes the disorder that is the subject of the study and the methodological part presenting the method, technique, and research tools. During the study, authors used questionnaires for interview and observation as well as part of diagnostic test of Jadwiga Szumska’s aphasia study (1980). A detailed description of the study was then presented and a speech diagnosis was made. Considering the communication possibilities and personal interests, an appropriate therapeutic program was proposed.Zaprezentowany artykuł został poświęcony studium przypadku osiemdziesięcioletniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną. Głównymi celami rozważań były: przedstawienie szczegółowych wyników jakościowych badań dotyczących komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz propozycja przykładowych ćwiczeń przydatnych w terapii pacjentki. Niniejszy tekst składa się z części teoretycznej, w której autorka dokonała opisu zaburzenia będącego przedmiotem badań, oraz części metodologicznej, prezentującej metodę, techniki oraz narzędzia badawcze. Podczas badań posłużono się autorskimi kwestionariuszami wywiadu i obserwacji oraz częścią testu diagnostycznego badania afazji Jadwigi Szumskiej (1980). Następnie zaprezentowano szczegółowy opis przeprowadzonego badania oraz postawioną diagnozę logopedyczną. Biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne oraz pole zainteresowań pacjentki, zaproponowano odpowiedni program terapeutyczny.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 115-125
  • Page Count: 11
  • Language: Polish