THE PROCEEDING ON ISSUING A PENAL ORDER IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW AND PRACTICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ КАЗНЕНОГ НАЛОГА У КРИВИЧНОМ ПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ И ПРАКСИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
THE PROCEEDING ON ISSUING A PENAL ORDER IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW AND PRACTICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Miodrag N. Simović, Marina M. Simović, Vladimir M. Simović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: penal order; criminal procedure; Bosnia and Herzegovina; criminal sanctions; prosecutor; court

Summary/Abstract: Идеја о увођењу консензуалних форми у кривични посту- пак, од којих је једна од најзначајнијих казнени налог, постаје све привлачнија. Ове форме омогућавају значајну корист свим учесницима кривичног поступка и у многим државама су све присутније. Истовре- мено се шири лепеза њихових појавних облика. У теорији кривичног процесног права наилазимо на бројне разлоге којима се оправдава поступак за издавање казненог налога. С друге стране, постоје и бројни приговори који истичу његове недостатке. Сигурно је, међутим, да он, као и остале консензуалне форме у кривичном поступку, има и добре и лоше стране. Од питања да ли је овај поступак добар или лош − много је важније да ли је он неопходан у савременом кривичном процесном законодавству. Поступак за издавање казненог налога је у кривично процесно законодавство Босне и Херцеговине преузет из европских законодавстава. Он се заснива на адаптацији процесне идеје по којој само спорни предмети захтијевају „пуну процесну обраду”. Казненим налогом странке на специфичан начин “диспонирају” предметом кривичног поступка. Поступак за издавање казненог налога се на територији Босне и Херцеговине први пут појавио у Закону о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ који је Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила на сједници одржаној 23. октобра 2000. године. Касније (2003. године) овај поступак је уведен и у законе о кривичном поступку Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. Иако се овај поступак у Босни и Херцеговини примјењује релативно кратко, превладава схватање да је његово увођење било оправдано и да је до сада дао добре резултате. Поступак за издавање казненог налога је очекивано изазвао велику пажњу научне и стручне јавности у Босни и Херцеговини. Она је проузрокована чињеницом да се ради о новом посебном кривичном поступку, као и његовом природом, ефикасношћу и добрим практичним резултатима. Узрок томе су и бројне дилеме које су се јавиле у теорији и пракси. У вријеме увођења овог поступка постојале су одређене разлике у његовом нормирању између закона који важе на територији БиХ, али оне нису биле суштинске природе. Тако је у Републици Српској постојала могућност да се у овом поступку оптуженом изрекне судска опомена. Такође, у Закону о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ било је предвиђено да о жалби тужиоца против рјешења којим се одбацује захтјев за издавање казненог налога − одлучује Апелациони суд (као другостепени суд), а не ванпретресно вијеће. Данас сва четири кривичнопроцесна закона која важе у БиХ у суштини на идентичан начин регулишу овај поступак.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 353-372
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian