The Impact of Corruption on Domestic Economic Activity Cover Image

Wpływ korupcji na przedsiębiorczość
The Impact of Corruption on Domestic Economic Activity

Author(s): Anna Maria Pluskota
Subject(s): Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: corruption; entrepreneurship; economic growth; korupcja; przedsiębiorczość; wzrost gospodarczy

Summary/Abstract: The purpose of this article is to analyze the impact of corruption on entrepreneurship. The relationship between corruption and entrepreneurship is undoubtedly observed, but its characterization in literature (mainly foreign) is poor. The following article is an attempt to describe the most important correlations between corruption and entrepreneurship and the functioning of companies under the conditions of corrupt officials. The study was carried out by analyzing available literature as well as the available data to construct econometric models verifying the hypothesis of a nonlinear (concave) relationship between corruption and entrepreneurship. The study was conducted on data collected for 28 European countries. On the basis of the analysis of literature and econometric studies it was found that the relationship between corruption and entrepreneurship is nonlinear (concave). The best result was obtained for a model with logarithm of the corruption index, which was characterized by better values of selected statistics. An interesting description of the analysis made is a structured description of the relationship between corruption and entrepreneurship, which was assessed in each case. On the basis of literature analysis, the characteristics of the concave relationship between corruption and entrepreneurship are described, which points to the diminishing benefits of combating corruption for economic development. // Celem artykułu jest analiza wpływu korupcji na wybraną miarę przedsiębiorczości. Relacja między korupcją a przedsiębiorczością jest bezsprzeczna, lecz jej charakterystyka w literaturze (głównie zagranicznej) jest uboga. Poniższy artykuł stanowi próbę opisania najważniejszych zależności między korupcją a przedsiębiorczością i funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach skorumpowania urzędników. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy dostępnej literatury, wykorzystano również dostępne dane do zbudowania modeli ekonometrycznych weryfikujących postawioną hipotezę badawczą o nieliniowej zależności między korupcją a przedsiębiorczością. Badanie przeprowadzono na danych zebranych dla 28 państw europejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury i badań ekonometrycznych stwierdzono, że zależność między miernikami korupcji a przedsiębiorczością jest nieliniowa. Najlepsze wyniki uzyskano dla modelu z logarytmem wskaźnika korupcji, który cechował się lepszymi wartościami wybranych statystyk. Wartość przeprowadzonych analiz stanowi uporządkowany opis zależności między korupcją a przedsiębiorczością, który każdorazowo był oceniany. Na podstawie analizy literatury opisano charakterystykę wklęsłej relacji między korupcją a przedsiębiorczością, która wskazuje na malejące korzyści wynikające ze zwalczania korupcji dla rozwoju gospodarczego.

  • Issue Year: 2/2018
  • Issue No: 334
  • Page Range: 201-212
  • Page Count: 12
  • Language: Polish