EXERCISING THE RIGHT TO OFFICIAL USE OF LANGUAGES AND ALPHABETS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА И ПИСАМА ПРИЛИКОМ УПРАВНОГ ПОСТУПАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
EXERCISING THE RIGHT TO OFFICIAL USE OF LANGUAGES AND ALPHABETS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: administrative proceedings; official use of languages and alphabets; minority rights

Summary/Abstract: Једно од основних начела управног процесног права у Републици Србији јесте начело употребе језика и писама у поступку. Ово начело има две основне компоненте. Прва компонента јесте начелно одређен службени језик на којем се мора водити поступак, а друга је право странке да користи свој језик у поступку. У Републици Србији се службена употреба језика и писама још увек не остварује у складу са законом, на шта указују и притужбе поднете Заштитнику грађана којима грађани траже заштиту права у овој области. Након разматрања релевантног правног оквира (Устава Републике Србије, Закона о службеној употреби језика и писама, Закона о заштити права и слобода националних мањина, Закона о општем управном поступку и др.), аутори анализирају основне проблеме који се приликом поступања управе јављају у вези са остваривањем овог начела, почевши од недостатка тумача за одређене језике, проблема уписа личног имена у путне исправе на језику и према правопису мањине, издавања извода из матичних књига, израде управних аката латиничним писмом до непостојања уједначене праксе управних органа у поступцима у којима припадници националних мањина остварују своја права. Аутори се посебно баве питањем непостојања заокруженог система надзора над остваривањем начела на службену употребу језика и писама. На крају, аутори посебно издвајају позитивна искуства у овој области са циљем да се побољша нормативни оквир службене употребе језика и писама, као и да се ово начело уједначеније примењује на целој територији Републике Србије.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 229-252
  • Page Count: 24
  • Language: Serbian