Book-reviews Cover Image

Szemle
Book-reviews

Author(s): Dóra Czégényi, Ákos Nagy, Áron Bakos, Júlia Anna Makkai, Beáta Molnár, Enikő Szőcsné Gazda, Cecília Sándor, Erika Tekei, Brigitta Ágoston-Szűcs, László Deák-Sárosi, Virág Erzsébet Tar, Mária Magdolna Kató, Ágnes Mogyorósi, Péter Halász, László Bulcsu, Laura Iancu, Gábor Máté, Judit Balatonyi, Anna Keszeg, Miklós Szabó, István Szilárd Szász, Erzsébet-Tímea Tatár, Vilmos Tánczos
Subject(s): Book-Review
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book review;

Summary/Abstract: Czégényi Dóra: Kutatástörténeti eredmények a romániai magyar néprajztudományban [Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18, 20, 22, 23, 24.] — Nagy Ákos: Kulturális gyakorlatok és reprezentációk néprajzi kutatásai [Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21.] — Nagy Ákos: Tanulmányok a néprajz és az archívumok kapcsolatának múltjáról, jelenéről és jövőjéről [Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2017. (Kriza Könyvek 40.)] — Bakos Áron: Értékszemle [Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2016.] — Makkai Júlia: A tárgyi és szellemi értékek feltárásának változatai Erdélyben [Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2016. 342 old. (Kriza Könyvek 39.)] — Molnár Beáta: Hogyan nézzünk az európai múzeumokra? [Ébli Gábor: Múzeumánia. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2016. ] — Szőcsné Gazda Enikő: 18. századi forrásmunka Erdélyről [Benkő József: Az egykori Dacia Mediterraneának mondott a világ előtt még nem eléggé ismert Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség. Fordította Szabó György. Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy–Barót, 2014.] — Sándor Cecília: A székely népballadagyűjtés negyed évszázadnyi hiányosságát pótló hagyaték (Kanyaró Ferenc: Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Sajtó alá rendezte Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015.] — Tekei Erika: Sztánai Füzetek és Kis Magyar Néprajz (Kovács Ágnes: Népmese és közművelődés. Művelődés Egyesület – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána 2014. (Sztánai Füzetek 16.)] — Ágoston-Szűcs Brigitta: Az emberi sorsfordulások trilógiája [Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai a székely magyaroknál I. Szeretet fogott el a gyermek iránt. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2016; II. Az én első tisztességes napom. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2014; III. Menj ki én lelkem a testből. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2015.] — Deák-Sárosi László: Velünk élő hagyomány [Barabás László: Az otthonosság gyökerei. Népismereti írások, néprajzi tanulmányok. Mentor Könyvek, Marosvásárhely 2015. Második kiadás: 2016.] — Szőcsné Gazda Enikő: Milyenek voltak nagyszüleink virágoskertjei? [Csoma Zsigmond: Én kis kertet kerteltem... Paraszti virágkultúra Magyarországon. Agroinform Kiadó, Bp. 2015.] — Tar Virág Erzsébet: „Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák” [Kallós Zoltán: Balladás könyv. Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút 2014.] — Kató Mária Magdolna: Kallós Zoltán „első kilencven” évének története [Csinta Samu: A lélekementő. Kallós Zoltán első kilencven éve. Hagyományok Háza, Bp. 2016.] — Mogyorósi Ágnes: Itt van otthon Kallós Zoltán [Ablonczy Bálint – Korniss Péter: A Mezőségtől Moldváig. Kallós Zoltán útjai. Helikon Kiadó, Bp. 2013.] — Halász Péter: Egy példamutató tanárember néprajzi gyűjtőmunkája [Dukrét Géza: Siter. Kiadja a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság megbízásából az Europrint. Nagyvárad 2015. (Partiumi füzetek 82.)] — Halász Péter: Érmelléki néprajz és helytörténet {Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről. Szerk. Dukrét Géza. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad 2014. (Partiumi füzetek 80.)] — Bulcsu László: Település és kultúra új perspektívában [Bárth János: Ozsdola, az őrfalu. „Falu” és „Megye”, vagyis székely kommunitás és egyházközség Ozsdolán a XVIII–XIX. században. Kiadja Bárth János. Kecskemét 2015.] — Nagy Ákos: Egy falu kőbe vésett múltja [Kinda István: Homokkőbe faragott múlt. Havadtő régi sírkövei. Székely Nemzeti Múzeum – Pro Havadtő Egyesület, Sepsiszentgyörgy 2016.] — Halász Péter: A „múlt használata” [Gábor Felicia: Csángó élet. Kisprózák, versek. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp. 2015.] — Iancu Laura: Tudománnyal a művelődés szolgálatában [Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet...” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015.] — Máté Gábor: Tükör a Kárpátokon. Reflexiók Halász Péter könyvéhez [Halász Péter: A hagyományos szántóföldi növénytermesztés a moldvai csángó magyaroknál. General Press Könyvkiadó, Bp. 2015.] — Nagy Ákos: A nagy háború egy tüzér levelei tükrében (Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2016.] — Balatonyi Judit: „Megpengetett poharak”[Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2014.] — Bakos Áron: Társadalomtudományi kisokos [Rezsőházy Rudolf: Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába. Typotex – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp. 2016.] — Keszeg Anna: A megmutatás művészete és az élettörténet megmutatása [Blos-Jáni Melinda: A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól a mozgóképig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2016; Szalma Anna-Mária: A fénykép a mindennapi életben. Fényképkorpuszok antropológiai elemzése. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2014.] — Szabó Miklós: „Megengedem önmagamnak, hogy ismét tündérkert legyen” [Hubbes László Attila − Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) Modern Mitológiakutató Műhely − MTA– SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Bp. 2015. (Vallási Kultúrakutatás Könyvei 18. − MAKAT– Modern Mitológiakutató Műhely Könyvek 1.)] — Szász István Szilárd: Belépés jelszóval. Az internetes kutatások lehetőségeiről (Replika 90–91(1–2). Bp. 2015. Online: http://www.replika.hu/replika/90-91)] — Tatár Erzsébet-Tímea: Paradigmák változó esélyei Délkelet-Európában [Klaus Roth (edited by): Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe. Ethnologica Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology 17/2014.] — Tánczos Vilmos: Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról [Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó−Bp., Kiadja a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Szent István Társulat, 2015.]

  • Issue Year: LXXIX/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 140-217
  • Page Count: 78
  • Language: Hungarian