Analysis of the Financial Condition of Insurance Companies PZU and Warta Cover Image

Analiza kondycji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych PZU i Warta
Analysis of the Financial Condition of Insurance Companies PZU and Warta

Author(s): Paweł Trippner
Subject(s): National Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: insurance system; financial ratio; financial condition analysis; Economic Value Added; system ubezpieczeniowy; wskaźnik finansowy; analiza kondycji finansowej; ekonomiczna wartość dodana

Summary/Abstract: The insurance system is a very important element of the financial system of a state. As in¬stitutions of public trust, insurance companies play an important role in the process of transforming savings into investments, which directly affects the country’s economic development. Maintaining the insurance sector in a good financial condition guarantees stability of the financial system and economic development of Poland. The purpose of the paper is to present the essence of operations of insurance companies as financial institutions, present their role in the economy, and describe various methods of appraising their financial condition, presented in professional literature. In order to achieve this purpose, the research hypothesis was formulated, according to which the analysis of the financial condition (profitability) of insurance companies PZU and Warta gives the same results, using tradition¬al (financial ratios), as well as alternative methods (the concept of Economic Value Added), and that smaller company (Warta) achieves higher level of operational efficiency than the larger company. The analysis conducted using both traditional (profitability ratios), as well as method of EVA confirmed the hypothesis, according to which PZU company is in better financial condition than one of the biggest competitors in insurance sector. / System ubezpieczeniowy jest istotnym elementem systemu finansowego państwa. Funkcjonowanie podmiotów tego systemu jest ściśle regulowane oraz monitorowane przez specjal¬nie powołaną do tego instytucję, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. Podmioty rynku ubezpiecze¬niowego mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych im przez klientów środków. Poziom składek musi być kalkulowany w taki sposób, aby zapewniał płynność finansową towarzystwa oraz pozwalał na osiągnięcie oczekiwanego poziomu rentowności. W artykule zaprezentowana zosta¬ła analiza kondycji finansowej dwóch podmiotów rynku ubezpieczeniowego w Polsce: największego ubezpieczyciela, czyli PZU oraz firmy Warta. Wykorzystane zostały metody klasyczne, czyli wskaźniki finansowe oraz metoda alternatywna, w tym wypadku jest to Ekonomiczna Wartość Dodana. Dzię¬ki wykorzystaniu dwóch metod analizy możliwa będzie odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie dwóch różnych metod oceny kondycji finansowej przyniesie podobne rezultaty w zakresie sytuacji finansowej badanych podmiotów. Analizy przeprowadzone metodą tradycyjną (wskaźniki rentowno¬ści) i jednocześnie metodą EVA potwierdziły hipotezę, iż spółka PZU jest w lepszej kondycji finansowej niż jeden z jej największych konkurentów z branży ubezpieczeniowej.

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 331
  • Page Range: 7-22
  • Page Count: 16
  • Language: Polish