The Principles of Writing and Editing by Christian Donelaitis: Earlier Issues in 1977 and 1994 Cover Image

Kristijono Donelaièio raštu rengimo ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977 bei 1994 metu leidimai
The Principles of Writing and Editing by Christian Donelaitis: Earlier Issues in 1977 and 1994

Author(s): Daiva Krištopaitienė
Subject(s): Lithuanian Literature, Baltic Languages
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: Christian Donelaitis; 1977 and 1994; Principles of writing;

Summary/Abstract: Kristijono Donelaièio fenomenas - iki galo neáminta máslë lietuviu kalbos ir literatûros tyrinëtojams. Monumentali poeto kûryba, ypaè jo poema Metai, "tartum milžiniškas kalnas iškyla XVIII amþiaus lietuviu literatûroje". Panašiai bûru daini u apibûdina ir lietuviu išeivijos rašytojas Antanas Musteikis: "Donelaitis yra vienišas milžinas, neturëjæs sau lygiu lietuviu literatûros pirmtaku, kuriais jis bûtu galëjæs sekti". Donelaitis, pradëjæs naujà epochà lietuviu literatûros istorijoje, tapo pirmuoju lietuviu groþinës literatûros klasiku. Didelis jo indëlis á lietuviu rašomosios kalbos raidà.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 07
  • Page Range: 287-302
  • Page Count: 16
  • Language: Lithuanian