Reviews Cover Image

Recenzijos
Reviews

Author(s): Ieva Šenavičienė, Dainius Junevičius, Christine Schiller, Reda Griškaitė, Roma Bončkutë, Tomas Andriukonis, Regina Venckutė, Gertrud Bense, Manfred Klein, Algirdas Sabaliauskas
Subject(s): Book-Review
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Review of: Algirdas Sabaliauskas - Purpura iszganima mukos Iezusa, pagal rankraštį parengė ir teksto mokslinį tyrimą parašė Aleksas Girdenis Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 394 p. ISBN 978-9955-33-508-5 Manfred Klein - Danielius Kleinas ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Bibliotheca Archivi Lithuanici 9, parengė Artūras Judžentis Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 266 S. ISSN 1648-3294, ISBN 978-9955-33-658-7 Gertrud Bense - Guido Michelini, Jono Berento Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos. Mörlino traktato pritaikymas poezijoje Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010, 230 S. ISBN 978-9986-08-049-7 Regina Venckutė - Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas, parengė Ona Kažukauskaitė Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, XLVI p., 524 p. ISBN 978-609-411-052-8 Tomas Andriukonis - Paulius Subačius, Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai Vilnius: Aidai, 2010, 318 p. ISBN 978-9955-656-77-7 Roma Bončkutė - Silvestras Gimžauskas, Pamokslai, parengė Paulius Subačius ir Renata Taučiūtė Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010, 610 p. ISBN 978-9986-592-65-5 Roma Bončkutė - Ieva Šenavičienė, Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse Vilnius: Eugrimas, 2010, 350 p. ISBN 978-609-437-070-0 Reda Griškaitė - Giedrius Subačius, Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 459 p., iliustr., faks. ISBN 978-609-411-043-6 Christiane Schiller - Zigmas Zinkevičius, Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse. Polonizacijos apybraiža Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, 110 S. ISBN 978-5-420-01670-1 Ieva Šenavičienė, Dainius Junevičius - Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija, albumas nr. 7. Sic dictas photographias..., parengė Vilma Žaltauskaitė Vilnius: Mintis, 2010, 248 p. ISBN 978–5-417–01013–2

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 13
  • Page Range: 261-366
  • Page Count: 106
  • Language: Lithuanian