The essence of public levies which constitute the revenue of the commune budget against the background of tasks carried out by the local government – selected legal issues Cover Image

Istota danin publicznych stanowiących dochód budżetu gminy na tle zadań realizowanych przez samorząd gminy – wybrane zagadnienia prawne
The essence of public levies which constitute the revenue of the commune budget against the background of tasks carried out by the local government – selected legal issues

Author(s): Beata Cieślak
Subject(s): Law on Economics, Public Finances
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: samorząd gminy; zadania publiczne; daniny publiczne; dochody gminy

Summary/Abstract: W niniejszym artykule analizie zostanie poddana sytuacja prawno-finansowa samorządu gminy w odniesieniu do rodzajów i istoty dochodów gminy na tle zadań wykonywanych przez samorząd gminy. Samorząd gminy realizuje zadania publiczne, których zakres wyznaczony jest przez obowiązujące przepisy konstytucyjne i ustawowe. Na realizację zadań gmina otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe, posiada również dochody własne, na wysokość których może mieć wpływ, jednak jedynie w granicach ustalonych przez ustawy. W niniejszym artykule zostaną wskazane rodzaje zadań, jakie ustawodawca nakłada na gminę oraz rodzaje i cechy szczególne danin publicznych stanowiących źródło finansowana tych zadań.

  • Issue Year: 9/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 2-25
  • Page Count: 24
  • Language: Polish