ANALYSIS OF RIVER REGIME AND WATER BALANCE IN BASIN OF LEPENICE Cover Image

АНАЛИЗА РЕЧНОГ РЕЖИМА И ВОДНОГ БИЛАНСА У СЛИВУ ЛЕПЕНИЦЕ
ANALYSIS OF RIVER REGIME AND WATER BALANCE IN BASIN OF LEPENICE

Author(s): Ana Milanović
Subject(s): Physical Geopgraphy
Published by: Географски институт »Јован Цвијић« САНУ

Summary/Abstract: Речни режим Лепенице у овом раду анализиран је на основутридесетогодишњег низа података о водостају и протицају 1975–2006, док су за анализу водног биланса коришћени подаци из периода 1961–1990 г, због дисконтинуитета у мерењу падавина на кишомерним станицама у овом сливу. Коришћен је метод Љвовича за анализу водног биланса на основу којих је изведено више закључака. Резултати анализе водног биланса за слив Лепеницеуказују на неповољан режим храњења реке подземном водом. С обзиром да се ВС Баточина налази се на 7,3 km од ушћа, мишљење је и да би значајно било поставити водомерну станицу и у изворишном делу реке, као и на већим притокама (Драчи, Угљешници, Грошничкој реци, Ждраљици), јер оне имају велики утицај на водни режим Лепенице. У раду је дато и више предлога за побољшање речног режима и водног биланса у сливу Лепенице.

  • Issue Year: 56/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 35-50
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode