Do Children Commit Categorizing Errors While Using Proper Names? Cover Image

Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych?
Do Children Commit Categorizing Errors While Using Proper Names?

Author(s): Wiesław Walentukiewicz
Subject(s): Semiotics / Semiology, Cognitive Psychology, Developmental Psychology
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Keywords: social communication; learning singular names; learning general names; learning proper nouns; categorization;

Summary/Abstract: Autor pracy uważa, że źródło dystynkcji nazwy jednostkowe/nazwy ogólne ma charakter nie kulturowy, a poznawczy i na tym gruncie stara się rozwiązać jeden ze współczesnych problemów: jak to się dzieje, że podczas uczenia się słów dziecko powszechnie stosuje strategię agresywną i nie popełnia błędów kategoryzacyjnych związanych z użyciem (pozornym) niektórych nazw jednostkowych – imion własnych (gdy wymagane jest powstrzymanie się od stosowania tej strategii). Następnie autor argumentuje, że choć dziecko w wieku dwóch lat potrafi poprawnie użyć nazwy jednostkowej, to nie jest dowód na to, że potrafi poprawnie użyć imienia własnego, jak przypuszczają psycholodzy. Dziecko musiałoby rozumieć naturę imienia własnego. ===== The author of the article regards the source of the distinction for singular names/general names not to have a cultural character, but a cognitive one, and on these grounds tries to solve one important modern problem: how is it that when a child learns words, the child commonly applies an aggressive strategy and does not make category mistakes connected with the (apparent) use of some singular names – individual names (when it is required to refrain from applying this strategy). Next, the author argues that although a child at the age of two can properly use a singular name, it does not constitute any evidence that it can properly use a proper name, as psychologists assume. For that to happen the child would have to understand the nature of a proper noun.

  • Issue Year: XXIX/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 371-385
  • Page Count: 15
  • Language: Polish