The Problem of “Modality Transition” in Gestural Primacy Hypothesis in Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses Cover Image

Problem ‘zmiany modalności’ w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych
The Problem of “Modality Transition” in Gestural Primacy Hypothesis in Language Evolution: Towards Multimodal Hypotheses

Author(s): Sylwester Orzechowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Subject(s): Psycholinguistics, Cognitive linguistics, Cognitive Psychology
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Keywords: language evolution; gestural protolanguage; modality transition problem; multimodal hypotheses;

Summary/Abstract: W naszym artykule omawiamy hipotezę pierwszeństwa gestów w ewolucji języka, poczynając od dyskusji na temat historycznych obrońców tego podejścia i kończąc na współczesnych argumentach, pochodzących z badań empirycznych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki. Oceniając siłę i słabość scenariuszy gesturalnych, wskazujemy na ich główny problem, tj. ich niezdolność wyjaśnienia przejścia z modalności głównie wizualnej do modalności głównie głosowej (tzw. problem „zmiany modalności”). Następnie dyskutujemy kilka możliwych rozwiązań tego problemu i dochodzimy do wniosku, że najbardziej zadawalającą jest perspektywa multimodalna, która zakłada, że język wyewoluował jako system, w którym modalność głosowa i wizualna były ze sobą głęboko zintegrowane już od najwcześniejszych stadiów. ===== In our paper we review the gestural primacy hypotheses in language evolution, starting with the discussion of the historical advocates of this approach and concluding with the contemporary arguments, derived from empirical research in various fields of study. Assessing the strengths and weaknesses of the gestural scenarios we point to their main problem, namely their inability to account for the transition from a mainly visual to a mainly vocal modality (the so called “modality transition problem”). Subsequently, we discuss several potential solutions to this problem, and arrive at a conclusion that the most satisfying option is the multimodal perspective, which posits that language evolved as a bimodal system, with the vocal and visual modalities very closely integrated from the very early stages.

  • Issue Year: XXIX/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 335-369
  • Page Count: 35
  • Language: Polish