Building awareness, or the sexualization of teenagers? The debate on sex education Cover Image

Budowanie świadomości czy wkraczanie w sferę prywatną? Debata wokół edukacji seksualnej
Building awareness, or the sexualization of teenagers? The debate on sex education

Author(s): Paulina Niedopytalska
Subject(s): Education, School education, Demography and human biology
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: sex education;debate; sexuality; sexualization; education for family life;

Summary/Abstract: Cel badań. Celem badań było sprawdzenie, jak kształtuje się polski dyskurs publiczny wokół wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Edukacja seksualna w tym miejscu jest rozumiana odmiennie od wychowania do życia w rodzinie, które oznacza przedmiot o szerszej tematyce.Metodologia. Przedmiotem badania były artykuły i materiały ogólnodostępne w Internecie, które uzyskać można po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „edukacja seksualna”. Wybór artykułów był celowy i wynikał z konieczności analizy dwóch stanowisk wokół edukacji seksualnej – jej zwolenników i przeciwników. Okres publikacji materiałów obejmował ostatnie trzy lata tj. przedział czasowy 2013-2016, kiedy debata na temat edukacji seksualnej w szkole miała swój najbardziej burzliwy przebieg.Wyniki. Analiza wykazała, iż w dyskursie publicznym częściej wskazuje się na potrzebę wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, niż na jej szkodliwość dla rozwoju dzieci i młodzieży. Zwolennicy takiego przedmiotu wskazują przede wszystkim na fakt, że uświadamianie młodzieży zmniejsza ryzyko wystąpienia wśród niej niepożądanych zachowań seksualnych oraz zbyt wczesnej inicjacji. Przeciwnicy stwierdzą, że edukacja seksualna w szkole służy promowani homoseksualizmu i szeroko pojętej seksualizacji dzieci i młodzieży.Wnioski. Debata, która ma miejsce wokół edukacji seksualnej jest niejednokrotnie narzędziem służącym działaniom polityków, organizacji pozarządowych czy rodziców, którzy podnoszą głos w imieniu swoich dzieci. Co interesujące, dobro dzieci i młodzieży jest w całej dyskusji umniejszane, a jej celem jest głównie zaspokojenie ambicji walczących o wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół lub też zapobieżenie takiej sytuacji.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 7
  • Page Range: 82-91
  • Page Count: 10
  • Language: Polish