Modern streams of Slovakian poetry in Yugoslavia Cover Image

Savremeni tokovi slovačke poezije u Jugoslaviji
Modern streams of Slovakian poetry in Yugoslavia

Author(s): Mihailo Harpanj
Subject(s): Slovak Literature, Cultural Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Slovačku književnost u Jugoslaviji književnoistorijski i tipološki o dređuje tradicija jezika i pripadnost kompleksu jugoslovenskih književnosti. Njena suština i sudbina slične su i čak istovetne sa suštinama i sudbinama književnosti onih jugoslovenskih nacionalnosti za koje se može reći da su u uskoj jezičkoj (i ne samo jezičkoj) koreiaciji s književnostima matičnih zemaIja. Književnoistorijski razvoj ovakvih književnosti tekao je u težnji za uspostavljanjem koreiacija s oba odredišna konteksta, matičnim i jugoslovenskim, koje, pak, ne treba shvatiti kao antagonističke sile delovanja, sile koje se bore za prevlast, već najčešće u određenoj komplementamoj sprezi koja je omogućila nastanak autohtonog književnog konteksta, konteksta književnosti (u našem slučaju: slovačke) nacionalnosti u Jugoslaviji.

  • Issue Year: 1983
  • Issue No: 294-295
  • Page Range: 379-381
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian